Categories
Legislaţie rutieră Legislaţie utilă Transporturi

Ordin ANAF 296/2013 – Stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ale art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013 şi ale art. art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, cod 14.13.02.50/c, prevăzută în anexa nr. 2;
b) Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”, cod 14.13.02.50/c.1., prevăzută în anexa nr. 3;
c) Referat privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, prevăzut în anexa nr. 4;
d) Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, cod 14.13.02.50, prevăzută în anexa nr. 5;
e) Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”, cod 14.13.02.50/1, prevăzută în anexa nr. 6;
f) Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, cod 14.13.02.50/d, prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 3. – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de cereri şi decizii menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 4.Anexele nr. 1 – 8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Şerban Pop

Bucureşti, 15 martie 2013.
Nr. 296.


SUMAR:

 • ANEXA Nr. 1 Pocedura privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ANEXA Nr. 2 Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ANEXA Nr. 3 Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing
 • ANEXA Nr. 4 Referat privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ANEXA Nr. 5 Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ANEXA Nr. 6 Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing
 • ANEXA Nr. 7 Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ANEXA Nr. 8 Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de cereri şi decizii

 


ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 • CAPITOLUL I Cadru general
 • CAPITOLUL II Stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule
 • CAPITOLUL III Calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în vederea soluţionării cererilor de restituire în condiţiile art. 7, 9 şi 12 din ordonanţa de urgenţă
 • CAPITOLUL IV Dispoziţii finale
 • ANEXĂ

CAPITOLUL I
Cadru general

    1.1. Timbrul de mediu pentru autovehicule, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, şi de Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, denumite în continuare norme metodologice, se calculează de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
1.2. Organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este:

a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
b) în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

1.3. Organul fiscal competent stabileşte suma reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule pentru următoarele situaţii reglementate de ordonanţa de urgenţă:

a) ca urmare a solicitării primului proprietar din România al autovehiculului, care intenţionează să efectueze înscrierea în evidenţele autorităţii competente a dobândirii dreptului său de proprietate asupra autovehiculului respectiv;
b) ca urmare a reintroducerii în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;
c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, dacă pentru acest autovehicul nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 2141 – 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2008, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, în vigoare în perioada 1 iulie 2008 – 12 ianuarie 2012, sau taxa pentru emisiile poluante în vigoare în perioada 13 ianuarie 2012 – 14 martie 2013, prevăzută de Legea nr. 9/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, dacă pentru acest autovehicul s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

1.4. Calcularea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule se face cu ajutorul aplicaţiei informatice – suport realizate şi implementate de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.
1.5. În sensul prezentului ordin, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti;
c) şeful administraţiei finanţelor publice a municipiului, oraşului sau comunei, şeful administraţiei finanţelor publice a sectoarelor municipiului Bucureşti sau şeful administraţiei finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii.

1.6. În sensul prezentului ordin, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) directorul executiv adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti;
c) şeful administraţiei adjunct din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor, oraşelor sau comunelor, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau din cadrul administraţiilor finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, după caz.

CAPITOLUL II
Stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

    2.1. Persoana fizică sau juridică ce solicită stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu depune la organul fiscal competent o cerere, completată conform modelului aprobat prin anexa nr. 2 la ordin, însoţită de documentele prevăzute de art. 5 din ordonanţa de urgenţă şi de art. 3 din normele metodologice, în copie şi în original. Documentele în original se restituie contribuabilului, după verificarea conformităţii şi înscrierea pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei “conform cu originalul”.
2.2. Pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, cererea care conţine elementele necesare calculului sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, completată conform modelului aprobat prin anexa nr. 3 la ordin, se depune la organul fiscal competent. Cererea privind autovehiculele în leasing se depune la organul fiscal competent în format electronic, însoţită de formularul editat.
2.3. De la registratură, cererea însoţită de documentele depuse se repartizează compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidenţă specială, organizată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta procedură.
2.4. Compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia prezentată de contribuabil. Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă, se notifică solicitantul în vederea corectării sau completării acesteia, aplicându-se corespunzător dispoziţiile art. 70 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
2.5. Compartimentul de specialitate, pe baza documentelor depuse de contribuabil şi a elementelor prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de normele metodologice, procedează la stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi întocmeşte “Referatul privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Referatul se întocmeşte în două exemplare, se verifică şi se vizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează împreună cu documentaţia, spre aprobare, conducătorului adjunct al unităţii fiscale.
2.6. Valoarea în lei a timbrului de mediu pentru autovehicule se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
2.7. Pe baza referatului prevăzut la pct. 2.5, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul “Deciziei privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, sau, după caz, proiectul “Deciziei privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.
2.8. Deciziile prevăzute la pct. 2.7 se întocmesc în două exemplare, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează împreună cu documentaţia şi cu referatul, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.
2.9. Calcularea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi emiterea deciziei privind stabilirea acesteia se efectuează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. Prin excepţie, pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu şi emiterea deciziei privind stabilirea acesteia se efectuează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.
2.10. Deciziile prevăzute la pct. 2.7 sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedură fiscală.
2.11. Un exemplar al deciziilor prevăzute la pct. 2.7 se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
2.12. Suma reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule stabilită de organul fiscal prin decizia comunicată contribuabilului se achită în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, iar dovada plăţii se prezintă autorităţii competente pentru înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă.

CAPITOLUL III
Calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în vederea soluţionării cererilor de restituire în condiţiile art. 7, 9 şi 12 din ordonanţa de urgenţă

    3.1. În vederea restituirii sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului, în condiţiile prevăzute de art. 7 din ordonanţa de urgenţă, compartimentul de specialitate procedează la stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule care ar fi plătit pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional, calculată în baza legislaţiei după care s-a stabilit suma datorată la momentul înmatriculării. Calculul se face în lei, la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat în România, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto naţional.
3.2. În vederea restituirii diferenţei rezultate în urma contestării sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în condiţiile prevăzute de art. 9 din ordonanţa de urgenţă, compartimentul de specialitate procedează la recalcularea sumei de plată reprezentând timbrul.
3.3. În vederea restituirii sumelor reprezentând diferenţa între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule plătită în perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2008/taxa pe poluare pentru autovehicule, plătită în perioada 1 iulie 2008 – 12 ianuarie 2012/taxa pentru emisiile poluante, achitată în perioada 13 ianuarie 2012 – 14 martie 2013, compartimentul de specialitate procedează la calcularea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.
3.4. Calcularea sumei reprezentând timbrul în condiţiile pct. 3.1 – 3.3 se efectuează de compartimentul de specialitate la solicitarea compartimentului cu atribuţii în domeniul colectării creanţelor fiscale. La solicitare se anexează şi documentaţia depusă de contribuabil odată cu cererea de restituire.
3.5. Pentru stabilirea sumei reprezentând timbrul, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
3.6. Referatul se întocmeşte în două exemplare, se verifică şi se vizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează împreună cu documentaţia, spre aprobare, conducătorului adjunct al unităţii fiscale.
3.7. În termen de cel mult 5 zile de la primirea solicitării de către compartimentul de specialitate, un exemplar al referatului aprobat împreună cu documentaţia depusă de contribuabil odată cu cererea de restituire se transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul colectării creanţelor fiscale, în vederea soluţionării cererilor de restituire, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar al doilea exemplar rămâne la compartimentul de specialitate, în vederea arhivării.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

    Dosarele întocmite pentru soluţionarea solicitărilor contribuabililor, potrivit prevederilor cap. II şi III, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 


ANEXĂ
la procedură

Evidenţa cererilor de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Codul de identificare fiscală

Nr. şi data înregistrării cererii de stabilire a timbrului

Date de identificare a autovehiculului*)

Obiectul cererii**)

Cuantumul timbrului de mediu pentru autovehicule

0

1

2

3

4

5

6

*) Se completează cu categoria, marca, tipul/varianta, seria şasiului/numărul de identificare, numărul de omologare.
**) Se completează cu: I – solicitare iniţială de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în vederea înmatriculării de către primul proprietar din România;
RI – pentru reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul scos din parcul auto naţional, pentru care s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;
TN – pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante; sau
TI – pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

 


ANEXA Nr. 2

CERERE
privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

    Subsemnatul/Subscrisa, . . . . . . . . . . , (numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului) cu domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . , având C.N.P./C.I.F. . . . . . . . . . , în temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, solicit/solicităm calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculul categoria . . . . . . . . . . , marca . . . . . . . . . . , tipul/varianta . . . . . . . . . . , echipat cu motor cu aprindere prin scânteie/cu aprindere prin comprimare, fabricat în anul . . . . . . . . . . , având seria şasiului/numărul de identificare . . . . . . . . . . numărul de omologare . . . . . . . . . . , seria cărţii de identitate. . . . . . . . . .
Anexez/Anexăm, în copie şi original, următoarele documente:

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
. . . . . . . . .
(numele şi prenumele)

Semnătura
. . . . . . . . .
L.S.
. . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . .

Cod 14.13.02.50/c

 


ANEXA Nr. 3

CERERE
privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

    Subscrisa, . . . . . . . . . . ,(denumirea contribuabilului) cu domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . , având C.I.F. . . . . . . . . . , în temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, solicităm stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele înscrise în anexa la prezenta cerere.

Reprezentantul legal al contribuabilului,
. . . . . . . . .
(numele şi prenumele)

Semnătura
. . . . . . . . .
L.S.
. . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . .

Cod 14.13.02.50/c.1.

 


Denumirea contribuabilului . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal . . . . . . . . . .

Centralizator privind autovehiculele în leasing (anexă la cererea nr. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . )

 

Nr. crt.

Categoria

Marca

Tipul/ Varianta

Seria şasiului/ Numărul de identificare

Numărul de omologare

Data primei înmatriculări

Capacitatea cilindrică
(cm3)

Nivelul emisiilor de CO2
(grame/km)

Modul de echipare al autovehiculului*)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

*) AS – autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie.
AC – autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare.

 


ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . .

Aprobat
Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,

REFERAT
privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

    Prin Cererea înregistrată cu nr. . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . , (denumirea contribuabilului), cod de identificare fiscală . . . . . . . . . . , având domiciliul fiscal în localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . , judeţul/sector . . . . . . . . . . , solicită1):

1 stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în condiţiile prevăzute de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;
1 restituirea, în temeiul dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, a valorii reziduale a timbrului, în situaţia scoaterii autovehiculului din parcul auto naţional;
1 restituirea, în temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, a diferenţei dintre taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule achitată şi timbrul de mediu;
1 restituirea, în temeiul dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, a diferenţei de timbru rezultate în urma contestării timbrului.

Pentru stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule au fost depuse de către contribuabil următoarele documente:

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Pe baza documentaţiei depuse şi a elementelor de calcul prevăzute de Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 9/2013 au rezultat următoarele2):

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

 

Verificat
Funcţia
. . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

Întocmit
. . . . . . . . . .
Funcţia
. . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

 


1) Se bifează situaţia în cauză.
2) Se detaliază modul de calcul al sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

 


ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. . . . . . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare. . . . . . . . . .

Data. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . .

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . . . . . . . .

DECIZIE
privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

    Denumire/Nume şi prenume contribuabil: . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală. . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . sc. . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . , judeţul/sectorul. . . . . . . . . .
Ca urmare a Cererii dvs. înregistrate la organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . , prin care aţi solicitat stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu, în condiţiile prevăzute de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, pentru autovehiculul . . . . . . . . . . , din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, a rezultat timbrul de mediu în sumă de . . . . . . . . . . lei.
La stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu s-au avut în vedere următoarele1):

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelaşi act normativ.
Dacă autovehiculul pentru care s-a solicitat calculul sumei reprezentând timbrul face obiectul unei achiziţii intracomunitare şi acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 1251 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, (Codul fiscal) cu privire la mijloacele de transport noi, vă aducem la cunoştinţă că:
Pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal trebuie să depună la organul fiscal competent decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal, şi să facă plata taxei pe valoarea adăugată, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente respectivei achiziţii intracomunitare.
De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 şi care au obligaţia plăţii taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) au obligaţia să depună decontul special de TVA pentru respectivele achiziţii intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare.
Nr. de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei stabilite prin prezenta decizie este:

. . . . . . . . .

 

Aprobat
Funcţia
. . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila
. . . . . . . . . .

Avizat
Funcţia
. . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

Întocmit
Funcţia
. . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.50

 


1) Se detaliază modul de calcul al sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

 


ANEXA Nr. 6

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. . . . . . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare. . . . . . . . . .

Data. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . .

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . . . . . . . .

DECIZIE
privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

    Denumire/Nume şi prenume contribuabil: . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală. . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . sc. . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . , judeţul/sectorul. . . . . . . . . .
Ca urmare a Cererii dvs. înregistrate la organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . , prin care aţi solicitat stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele cuprinse în Centralizatorul privind sumele reprezentând timbrul de mediu calculate pentru autovehiculele în leasing (anexă la cerere), din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, a rezultat timbrul de mediu pentru autovehicule, astfel cum reiese din anexa la prezenta decizie.
Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelaşi act normativ.
Dacă autovehiculul pentru care s-a solicitat calculul sumei reprezentând timbrul de mediu face obiectul unei achiziţii intracomunitare şi acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 1251 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) cu privire la mijloacele de transport noi, vă aducem la cunoştinţă că:
Pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal trebuie să depună la organul fiscal competent decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal, şi să facă plata taxei pe valoarea adăugată, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente respectivei achiziţii intracomunitare.
De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 şi care au obligaţia plăţii taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) au obligaţia să depună decontul special de TVA pentru respectivele achiziţii intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare.
Nr. de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei stabilite prin prezenta decizie este:

. . . . . . . . .

 

Aprobat
Funcţia
. . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila
. . . . . . . . . .

Avizat
Funcţia
. . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

Întocmit
Funcţia
. . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.50/1

 


ANEXĂ
la decizie

Denumirea contribuabilului . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal . . . . . . . . . .

Centralizator privind sumele reprezentând timbrul de mediu calculate pentru autovehiculele în leasing
(anexă la decizia nr. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . )

 

Nr. crt.

Categoria

Marca

Tip/Variantă

Serie şasiu/ Număr de identificare

Număr de omologare

Data primei înmatriculări

Capacitatea cilindrică
(cm3)

Valoarea combinată a emisiei de CO2
(grame/km)

Modul de echipare al autovehiculului*)

 Dotare
(aer condiţionat/ABS/ airbag)

Timbrul de mediu pentru autovehicule
– lei –

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

11

 TOTAL:

*) AS – autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie
AC – autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare

 


ANEXA Nr. 7

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. . . . . . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare. . . . . . . . . .

Data. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . .

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . . . . . . . .

DECIZIE
privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

    Denumire/Nume şi prenume contribuabil: . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală. . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . sc. . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . , judeţul/sectorul. . . . . . . . . .
În temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, se stabileşte diferenţa de sume reprezentând timbrul de mediu, pozitivă/negativă, în sumă de: . . . . . . . . . . , calculată ca diferenţă între:

– timbrul de mediu pentru autovehicule datorat, în sumă de: . . . . . . . . . .
– timbru de mediu pentru autovehicule stabilit prin Decizia nr. . . . . . . . . . privind stabilirea timbrului de mediu pentru autovehicule în sumă de: . . . . . . . . . .

Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelaşi act normativ.
Nr. de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei stabilite prin prezenta decizie este:

. . . . . . . . . .

 

Aprobat
Funcţia
. . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila
. . . . . . . . . .

Avizat
Funcţia
. . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

Întocmit
Funcţia
. . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.50/d

 


ANEXA Nr. 8

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE
modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de cereri şi decizii

    1. Denumire: “Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”
1.1. Cod: 14.13.02.50/c
1.2. Format: A4/t1
1.3. Caracteristici de tipărire:

– pe o singură faţă;
– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;

1.4. Se difuzează: gratuit.
1.5. Se utilizează la: solicitarea calculului sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.
1.6. Se întocmeşte în două exemplare de către solicitant.
1.7. Circulă:

– un exemplar la contribuabil;
– un exemplar la organul fiscal competent.

1.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
2. Denumire: “Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”
2.1. Cod: 14.13.02.50/c.1
2.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)
2.3. Caracteristici de tipărire:

– pe o singură faţă;
– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

2.4. Se difuzează: gratuit.
2.5. Se utilizează la: solicitarea calculului sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing.
2.6. Se întocmeşte în două exemplare de către solicitant.
2.7. Circulă:

– un exemplar la contribuabil;
– un exemplar la organul fiscal competent.

2.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
3. Denumire: “Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”
3.1. Cod: 14.13.02.50
3.2. Format: A4/t1
3.3. Caracteristici de tipărire:

– pe o singură faţă;
– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

3.4. Se difuzează: gratuit.
3.5. Se utilizează la: calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.
3.6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
3.7. Circulă:

– un exemplar la contribuabil;
– un exemplar la organul fiscal competent.

3.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
4. Denumire: “Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”
4.1. Cod: 14.13.02.50/1
4.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)
4.3. Caracteristici de tipărire:

– pe o singură faţă;
– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;
– conţine anexă sub formă tabelară.

4.4. Se difuzează: gratuit.
4.5. Se utilizează la: calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing.
4.6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
4.7. Circulă:

– un exemplar la contribuabil;
– un exemplar la organul fiscal competent.

4.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
5. Denumire: “Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”
5.1. Cod: 14.13.02.50/d
5.2. Format: A4/t1
5.3. Caracteristici de tipărire:

– pe o singură faţă;
– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

5.4. Se difuzează: gratuit.
5.5. Se utilizează la: stabilirea diferenţelor de debit pozitive sau negative, în situaţii cum sunt: erori materiale apărute în documentaţia depusă de contribuabil sau în documentele emise de organul fiscal.
5.6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
5.7. Circulă:

– un exemplar la contribuabil;
– un exemplar la organul fiscal competent.

5.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.