Categories
Legislaţie utilă Programe de sănătate

Ordin MS 208/2013 – programe naţionale de sănătate

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 208 din 28 februarie 2013

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 157 din 28 februarie 2013

ORDIN
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.334/878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 28 februarie 2013

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 1.867 din 28 februarie 2013 al Serviciului programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 409 din 28 februarie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere prevederile:

– art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii;
– art. 48 alin. (3) şi art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor:

– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Termenele prevăzute la articolul II şi la alineatul (3) al articolului III din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.334/878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 28 februarie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2012, se prorogă până la data de 31 martie 2013, inclusiv.

Art. II. – La articolul III din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.334/878/2012, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) , cu următorul cuprins:

“(21) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru luna martie 2013 sunt prevăzute în bugetul programelor naţionale de sănătate pentru anul 2013.”

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe – Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Doru Bădescu