Categories
Asigurări de sănătate Legislaţie utilă

Ordin MS 207/2013 – acordarea asistenţei medicale

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 207 din 28 februarie 2013

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 151 din 27 februarie 2013

ORDIN
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 1.866 din 28 februarie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 403 din 27 februarie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul prevederilor:

– art. 217 alin. (5) din titlul VIII “Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 58/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia şi a termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia;
– Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare;
– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Termenul prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 27 decembrie 2012, se prorogă până la data de 31 martie 2013, inclusiv.

Art. II. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 martie 2013 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe – Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Doru Bădescu