Categories
Agricultură şi silvicultură Legislaţie utilă

Ordin MADR 32/2013 – formular de cerere de plată pe suprafaţă 2013

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
ORDIN
privind aprobarea formularului – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.658 din 8 februarie 2013 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
având în vedere prevederile:

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte eco – condiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte eco – condiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;
Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare

în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă formularul – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013, elaborat în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Formularul – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă, completat de fermieri, conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în perioada 1 martie – 15 mai 2013.
(2) În perioada 16 mai -10 iunie 2013, formularul – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte eco – condiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte eco – condiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile unice de plată pe suprafaţă şi efectuează plata către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.

Art. 4.(1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/ restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole, precum şi cei ai măsurii 221 – prima împădurire a terenurilor agricole şi ai măsurii 215 – bunăstarea animalelor au obligaţia de a completa formularul – tip prevăzut la art. 1, indiferent dacă solicită plăţi directe sau nu, pentru toate suprafeţele agricole ale exploataţiei.
(2) Nedepunerea de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) a formularului – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cererile unice de plată pe suprafaţă depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85t şi art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”), cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a cerinţelor de eco – condiţionalitate determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 71 şi 72 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei.

Art. 5.(1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea formularului – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru schemele de plată pe suprafaţă pentru anul 2013.
(2) Formularul – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013 este distribuit gratuit fermierilor.
(3) Completarea de către fermieri a declaraţiei de suprafaţă aferente formularului de cerere unică de plată pe suprafaţă, digitizarea şi/sau actualizarea parcelelor agricole se vor/se va face electronic. Prin excepţie, se permite fermierilor depunerea cererii în format hârtie, în situaţia în care aplicaţia IPA online nu este funcţională.

Art. 6.(1) Odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2013, pentru pregătirea aplicării politicii agricole comune 2014 – 2020, fermierii trebuie să declare, să identifice şi să delimiteze suprafeţele de teren ce constituie zone de interes ecologic, prin intermediul aplicaţiei IPA online. Pentru a beneficia de drepturi de plată pe suprafaţă prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune 2014 – 2020, fermierii trebuie să respecte practici agricole în beneficiul climei şi mediului, cum ar fi: diversificarea culturilor, menţinerea pajiştilor permanente şi a zonelor de interes ecologic situate pe suprafeţele agricole eligibile. Tipurile de zone de interes ecologic sunt definite în anexa nr. 4 la formularul – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) fermierii care exploatează suprafeţe agricole mai mici de 10 ha, fermierii ale căror suprafeţe agricole eligibile sunt utilizate în totalitate ca pajişti permanente, precum şi fermierii ale căror suprafeţe eligibile sunt cultivate în sistem de agricultură ecologică.

Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

Bucureşti, 25 februarie 2013.
Nr. 32.


SUMAR:

  • Anexa nr. 1 Cerere unică de plată pe suprafaţă 2013
  • Anexa nr. 2 Instrucţiuni de completare a formularului de cerere şi informaţii aferente plăţilor pe suprafaţă

 


Anexa nr. 1

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Bd. Carol I nr. 17, sector 2, Bucureşti

Tel.: 021.3054.802

fax: 021.3054.900

vwww.apia.org.ro

 

Operator de date cu caracter personal 9596

 

Judeţul Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor
Centrul Judeţean/Local APIA ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA)
Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Semnătura funcţionarului care primeşte cererea
Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2013

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIE

PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)

 

01. Nume persoană fizică / administrator formă de asociere simplă *) 02. Prenume*)
03. CNP*)
04. Denumire formă de asociere simplă*)
05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)
06. Beneficiaţi de rentă viageră? *) Da o Nu o

PERSOANE JURIDICE şi PFA/ ÎI/ ÎF:*)

 

07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎI/ ÎF*)
08. Cod unic identificare (CUI)/ Cod fiscal (CF) *)
09. Nume administrator/ reprezentant*) 10. Prenume administrator/ reprezentant*)
11. CNP administrator/ reprezentant*)
12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)

 

13. Judeţ*) /Sector *) 14. Localitate*)
15. Sat *)/ Strada*) 16. Nr. *) 17. Cod poştal*) 18. Bl. *) 19. Sc. *) 20. Ap. *)
21. Telefon mobil *) 22. Telefon/Fax *) 23. E-mail

 

24. Total suprafaţa agricolă utilizată*)
(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)
25. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*)
(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)
26. Utilizaţi apă pentru irigaţii în agricultură ?*)

Da o

,

,

Nu o

haha

COORDONATE BANCARE:*)

 

27. Banca 28. Filiala
29. Nr. cont IBAN

 

30. Daca deţine animale *) o Bovine > 2 ani o Bovine 6luni – 2 ani o Bovine < 6 luni o Ecvidee >6 luni o Ecvidee < 6 luni o Ovine
Număr
  o Caprine o Scroafe rep > 50 kg o Alte porcine o Găini ouătoare o Alte păsări curte
Număr

Notă: Câmpurile notate cu”*” sunt OBLIGATORIU de completat.

II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ – 2013

 

Persoane fizice
Nume şi prenume/ Denumire exploataţie: __________
Persoane juridice şi PFA/ÎI/ÎF (CUI/CF)
Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin!

 

Judeţ

Informaţii aferente hărţilor

Nr. Parcelă agricolă

Cod
Categorie de folosinţă

Suprafaţă parcelă
– ha –

Măsuri de agromediu

Nr. Parcelă/ Cultură
1a; 1b; 1c; 1d;

Cultură

Suprafaţă
Cultură parcelă agricolă
– ha –

Localitate Comună / Oraş

Cod Sirsup

Nr. Hartă

Nr. Bloc fizic

Cod Pachet

Nume

Cod

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile /schemele de sprijin pe suprafaţa.
Semnătură titular cerere, reprezentant, administrator desemnat/ Data / 2013 pag 2.1/
Împuternicit (şi ştampilă, după caz)
Nume şi prenume în clar împuternicit:
Nota: În situaţia în care într-o campanie pe o parcelă cu angajament pentru pachet 7 a fost înfiinţată cultura de porumb, în campania următoare suprafaţa nerecoltată de minimum 5% este eligibilă pentru agro – mediu doar dacă sunt respectate normele de eco – condiţionalitate, indiferent de cultura existentă pe suprafaţa respectivă. Astfel, în fiecare din cei 2 ani de angajament care urmează anului în care a fost înfiinţată cultura de porumb, fermierii vor trebui sa declare o parcelă cu două subparcele, având coduri de cultură diferite, urmând ca în anul următor de angajament parcela sa fie reîntregită în sistemul informatic al APIA
În cazul aplicării pachetului 4 “Culturi verzi” din cadrul măsurii 214 “Plăţi de agromediu”, agricultanul poate muta amplasamentul culturii supuse angajamentului mutianual, cu condiţia menţinerii suprafeţei aflate sub angajament. Dacă înfiinţarea culturii verzi se realizează pe altă parcela decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia de a notifica cu privire la acest aspect în termen de 10 zile de la înfiinţarea culturii, dar nu mai târziu de 30 septembrie a anului de cerere, în caz contrar fiind exclusă de la plată suprafaţa respectivă.
Total suprafaţă utilizată
Total suprafaţă solicitată

 

31. Solicit sprijin pentru:*)

Bifaţi*)

Documente ataşate

Bifaţi*)

Complet

1. Schema de plată unică pe suprafaţă- SAPS

o

Declaraţie de suprafaţă

o

o

Anexe grafice Hărţi (format hârtie)

o

Digitizate IPA – Online

o

Dovadă cont bancar activ

o

Copie CI/BI/paşaport

o

Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare. înregistrării fiscale şi administrator desemnat

o

În caz de reprezentare: procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit

o

Declaraţie de eligibilitate/ conformitate GAEC pentru suprafeţele de pajişti permanente (Anexa 1/ 2, după caz) însoţită de documentele justificative aferente

o

2. Plăţi naţionale directe complementare:

o

o

– PNDC 1 – culturi în teren arabil
– PNDC 2 – în pentru fibră

o

Copia contractului / angajamentului încheiat între fermier şi prim – procesator

o

o

Copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate, pentru fiecare parcelă

o

Acte doveditoare privind livrarea (proces – verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte asemenea)

o

– PNDC 3 – cânepă pentru fibră

o

Copia contractului / angajamentului încheiat între fermier şi procesator

o

o

Etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă

o

Declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate/ha

o

Copia autorizaţiei de cultivare a cânepei

o

Acte doveditoare privind livrarea (proces – verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente)

o

– PNDC 4 – tutun

o

Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători şi prim – procesatorul autorizat de MADR, înregistrat la DAJ

o

o

Declaraţia de livrare a tutunului vizată de către DAJ şi, după caz, de grupul de producători, pe baza verificărilor privind respectarea condiţiilor agrotehnice şi a densităţii culturii

o

– PNDC 5 – hamei

o

Copia contractului de vânzare – cumpărare încheiat între fermier şi cumpărător vizat la DAJ

o

o

Proces – verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit şi înregistrat la DAJ

o

– PNDC 6 – sfeclă de zahăr

o

Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) înregistrat şi vizat la DAJ, pe baza verificărilor privind respectarea suprafeţei cultivate şi a densităţii culturii

o

o

3. Schema separată pentru zahăr

o

Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DAJ

o

o

4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montană

o

Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT – uri eligibile

o

o

5. Sprijin pentru zona montană defavorizată – 2MD

o

Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT – uri eligibile
Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi

o

o

6. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată – ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice – ZDS)

o

Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT – uri eligibile
Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi

o

o

7. Plăţi de agromediu:
– P1: Pajişti cu înaltă valoare naturală,
– P2: Practici agricole tradiţionale,
– P3: Pajişti importante pentru păsări.
– P4: Culturi verzi,
– P5: Agricultura ecologică,
– P6: Pajişti importante pentru fluturi,
– P7: Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roşu

o

P1, P1.2, P 3.1, P 3.2, P4, P5, P 6, P 7 Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT – uri eligibile. Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agromediu pe suprafeţele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia.

o

o

P 5 Copie contract încheiat între organismul de inspecţie şi certificare şi beneficiar

CUI organism certificare

o

o

Copie fişă de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică

o

Copie după certificatul de conformitate sau master certificat

o

CÂMPURILE NOTATE CU “*” SUNT OBLIGATORII.

III.1 ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII

    Subsemnatul . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . . mă angajez şi declar că am luat cunoştinţă de:

1. Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe, conform reglementărilor europene şi naţionale pe care trebuie să le respect:

– exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole este de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei este de ce puţin 0,1 ha [conform art. 1 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare]; în cazul livezilor tradiţionale, suprafaţa minimă eligibilă a parcelelor pentru pachetele 1 şi 2 ale măsurii 214 este de 0,3 ha (conform PNDR 2007 – 2015, versiunea consolidată).
declar toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizez; nedeclararea întregii suprafeţe agricole utilizate atrage după sine sancţiuni [art. 55 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare];
– depun anual o singură cerere unică de plată pe suprafaţă, indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi /judeţe diferite;
– respect cerinţele de eco – condiţionalitate reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei, respectiv: Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR). Cerinţele minime (relevante pentru măsura de agro – mediu) conform cap. III.3 – ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII – CERINŢE DE ECO – CONDIŢIONALITATE.

2. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe precum şi înscrierea cu intenţie în formularul de cerere şi/sau în documentele aferente cererii a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag după sine sancţiuni de natură financiară şi/sau penală, după caz.
3. Beneficiarii plăţilor directe pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietăţi, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori, în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat conform art. 6 din O.U.G. nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare. Beneficiarii rentei viagere pentru suprafeţele arendate/înstrăinate, conform Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei declaraţii.
4. A.P.I.A. poate solicita documente suplimentare în orice moment: documente pe care trebuie să le prezint în termen.
5. În cazul în care refuz efectuarea controlului pe teren, cererea unică de plată pe suprafaţă va fi respinsă de la plată conform art. 26 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă au fost acordate şi plăţi pentru măsurile de dezvoltare rurală (LFA şi agro – mediu) în campaniile anterioare, acestea se recuperează întrucât se consideră nerespectare de angajament conform art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 65/2011.
6. În cazul în care după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către ui alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere unică de plată), în termen de 10 zile, le comunic în scris la A.P.I.A, conform art. 7 alin. (1) lit. j) din O.U.G. nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi prezint documentele doveditoare.
7. Daca exploataţia a fost afectată de un caz de forţa majoră, comunic acest fapt în scris a A.P.I.A. în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [conform art. 75 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare] şi prezint documentele doveditoare privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale. Cazurile de forjă majoră sunt: “decesul agricultorului, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, un dezastru natural sever care afectează grav exploataţia agricolă, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animatelor aflate pe exploataţie, o epizootie afectând total sau parţial şeptelul agricultorului“.
8. Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului. inclusiv pajişte permanentă (păşuni – fâneţe), se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 18/1991. republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Suprafeţele scoase din circuitul agricol nu fac obiectul prezentei declaraţii.
9. În cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările ş completările ulterioare, şi/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului penal al României, republicat, datele înscrise în formularu de cerere unică de plată pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi valide.
11. Nu se acordă nicio plată dacă se stabileşte că au fost create artificial condiţii pentru obţinerea plăţilor aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obţine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 30 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
12. Structurile de control de la nivelul M.A.D.R, A.P.I.A., A.P.D.R.P, Comisiei Europene, Curţii de Conturi Europene, Curţii de Conturi a României şi alte structuri competente au dreptul de a verifica informaţiile din formularul cererii unice de plată pe suprafaţă, raportul de control pe teren; caietul de agro – mediu, registrele contabile, dovezile de plată şi alte documente din dosarul cererii, în baza art. 27 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Sunt de acord ca datele din cererea de plată şi documentele anexate să fie introduse în baza de date I.A.C.S. (administrată de A.P.I.A. în baza art. 14 şi 15 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare), verificate conform art. 28, 30 alin. (1), (2), punctul a, alin. (3), (4), art. 31, 35, 47,48, 49 şi 50 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 20, 22 şi 24 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare (în vederea calculării plăţii) şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi evaluări economice, precum şi să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 577/2001 cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului CE nr. 259/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
14. Declar că la momentul completării declaraţiei de suprafaţă 2013 am avut la dispoziţie suprafeţele determinate (constatate) în urma controalelor pentru cererea depusă anterior (doar dacă fermierul a avut cerere depusă în campania anterioară) şi parcelele digitizate aşa cum au rezultat în urma controalelor conform art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 20 din Regulamentul CE nr. 1122/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
15. Mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată (ZMD, ZSD, ZDS) timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respect cerinţele de eco – condiţionalitate pe întreaga suprafaţă a exploataţiei (numai pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul corespunzător).
16. Pentru măsura 214 – plăţi de agro – mediu este obligatorie ţinerea evidenţei agricole (caietul de agro – mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului conform legislaţiei în vigoare), fiind condiţie de eligibilitate. Declar că am primit modelul de caiet de agro – mediu pentru anul 2013.
17. Declar că am fost informat asupra condiţiilor de eligiblitate şi am primit un exemplar din: III.1ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII, III.3ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII CERINŢE DE ECOCONDIŢIONALITATE, III. 2 – ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII – MĂSURI DE AGROMEDIU (dacă este cazul), Anexa nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013 Zone de interes ecologic.
18. Dacă o schimbare survenită în legislaţia comunitară şi/sau naţională nu este acceptată de către solicitantul eligibil pentru măsurile de dezvoltare rurală, poate fi accesată clauza de revizuire pentru angajamentele de agro – mediu sau angajamentul aflat în derulare poate fi încheiat pentru măsurile 211 şi 212 tară rambursarea plăţilor efectuate anterior, conform P.N.D.R. 2007 – 2013, versiunea consolidată.

    Semnătura titular cerere 1 reprezentant, administrator desemnat / împuternicit

Nume şi prenume în clar împuternicit: Ştampila: Data:
. . . . . . . . . ./2013
Centrul judeţean/ local APIA: Cererea prelucrată:
Numele şi prenumele operatorului SAPS:
Data şi semnătura:
Numele şi prenumele verificatorului SAPS:
Data şi semnătura:
Controlul vizual a fost realizat (se bifează codul controlului vizual): A o B o C o
Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual:
Data şi semnătura:

III.2 ANGAJAMENTE Şl DECLARAŢII*) – MĂSURI DE AGROMEDIU

Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetelor 1 şi 6)

    Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimiei şi/sau produse de protecţie a plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală şi pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi **).

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

Angajamente

    1. Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agro – mediu****), cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), precum şi Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului.

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

    2. Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro – mediu solicitat/solicitate, pe suprafeţele pentru care aplic, pe toată durata celor 5 (cinci) ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro – mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro – mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul.

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

    3. Mă angajez să informez în scris A.P.I.A. în situaţia în care nu sunt de acord cu modificările prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerinţele de eco – condiţionalitate intervenite în timpul angajamentului ***).

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

    4. Mă angajez că închid cu clauză angajamentul iniţial în cazul în care suprafaţa aflată sub angajament de agro – mediu creşte cu mai mult de 50% sau 1 ha*) şi deschid un nou angajament pe suprafaţa majorată, pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în curs (fermierul va semna m acest sens un nou angajament).

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

    5. În cazul în care suprafaţa aflată sub angajamentul de agro – mediu se reduce, suport consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

    6. În cazul în care solicit plata pentru pachetul 5, prezint la APIA, până la data de 15 octombrie 2013, o copie după certificatul de conformitate sau master certificatul.

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

 

Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1)
(Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ – teritoriale eligibile/UAT din Anexa 4B2 din PNDR 20072013 pe pajiştile cu înaltă valoare naturală, precum şi suprafeţele acoperite cu livezi tradiţionale utilizate extensiv ca pajişti prin cosit şi/sau păşunat)

Cerinţe de management:
    – utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă;
    – utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg. N s.a/ha;
    – utilizarea pesticidelor este interzisă;
    – cositul poate începe doar după data de 1 iulie;
    – masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
    – păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar;
    – păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de doua săptămâni de la retragerea apelor;
    – este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;
    – nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental. Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă de teren.

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

Pachetul 2: Practici agricole tradiţionale
(P1.2)

(Opţional poate fi aplicat doar în combinaţie cu pachetul 1, adică acest pachet poate fi aplicat doar dacă s-a aplicat şi pentru pachetul 1)

Cerinţă de management:
     – lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament.

Data:
Semnătura . . . . . . . . . .

Pachetul 3: Pajişti importante pentru păsări (P 3)
(Acest pachet se poate aplică doar în unităţile administrativ – teritoriale eligibile/UAT din Anexa 4B2 din PNDR 20072013)

Varianta 3.1 Crex Crex (P3.1)
Cerinţe de management:
– utilizarea fertilizanţilor este interzisă;
    – utilizarea pesticidelor este interzisă;
    – cositul se efectuează doar după data de 31 iulie;
    – cositul se realizează dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia;
    – o bandă necosită lată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită după data de 1 septembrie;
    – masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
    – păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM pe hectar;
    – păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;
    – este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament:
    – nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental;
– lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală.

Data:
Semnătura . . . . . . . . . .

Pachetul 3: Pajişti importante pentru păsări (P 3)

Varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3.2)
Cerinţe de management:
    – utilizarea fertilizanţi lor este interzisă;
    utilizarea pesticidelor este interzisă;
    – cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie;
    – cositul se efectuează în etape;
    – o bandă necosită lată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită după data de 1 septembrie;
    – masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
    – păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar;
    – păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;
    – este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament;
    – nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental;
    – lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală.

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerinţe de management:

     – semănarea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 1 august – 30 septembrie. Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina,
    – În cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia să notifice cu privire la acest aspect în termen de 10 zile de la înfiinţare, dar nu mai târziu de 30 septembrie, în caz contrar fiind exclusă de la plată suprafaţa respectivă:
– doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă;
    – biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol în perioada 15 februarie – 31 martie;
    – În cazul în care fermierul nu poate să încorporeze în sol biomasa formală în perioada 15 februarie – 31 martie, datorită condiţiilor climatice nefavorabile (zăpadă sau băltirea apei), acesta are obligaţia de a notifica APIA cu privire la acest aspect până cel târziu la data de 31 martie şi de a încorpora biomasa formată imediat ce condiţiile climatice îi vor permite, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie;
    – lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune;
    – nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului;
    – se poate schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament. Având în vedere că cerinţa GAEC1 specifică faptul că: “pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa ele teren arabil a fermei”, pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme
Aşadar suprafaţa care face obiectul pachetului 4 trebuie să fie diferită de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC1.
Pachetul 4 poate fi combinat pe aceeaşi suprafaţă de teren arabil cu variantele P 5. respectiv; 5.1 – Culturi agricole pe teren arabil sau 5.2 – Legume.
Pachetul 4 nu poate fi combinat pe aceeaşi suprafaţă de teren arabil cu pachetul 7.

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

Pachetul 5: Agricultura ecologică (P5)
Cerinţe de management:
– terenurile agricole pentru care se încheie angajamente trebuie să fie înregistrate ca terenuri certificate în sistem ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare autorizat, în conformitate cu Regulamentul 834/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Suprafeţele pentru care se încheie angajamente în cadrul acestui pachet trebuie să continue să fie înregistrate de către un organism de inspecţie şi certificare pe toată perioada angajamentului şi să continue să fie utilizate conform metodelor de producţie ecologice, în conformitate cu legislaţia aferentă;
    – nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toată durata angajamentului. Această cerinţă se aplică la toate parcelele agricole utilizate ca pajişti permanente, inclusiv cele care nu fac obiectul unui angajament de agro – mediu;
    – vizează terenurile agricole certificate în agricultura ecologică, existând următoarele variante/subpachete;

Varianta 5.1 Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)
Varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi)
Varianta 5.3 Livezi
Varianta 5.4 Vii
Varianta 5.5 Plante medicinale şi aromatice

Variantele nu pot fi combinate pe aceleaşi parcele.

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

Pachetul 6: Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
Cerinţe de management:
– Utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă.
    – Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg . N s.a./ha.
    – Utilizarea pesticidelor este interzisă.
    – Cositul poate începe doar după data de 25 august.
    – Cositul se poate efectua manual sau cu utilaje mecanizate de mică capacitate, fiind interzisă folosirea utilajelor grele (se vor folosi utilaje cu o masă redusă de până la 400 kg, iar lăţimea lamei nu trebuie să fie mai mare de 1.2 m).
    – Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.
    – Păşunatul se efectuează cu maxim 0.7 UVM pe hectar.
    – Păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.
    – Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.
    – Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.
    – Sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

Pachetul 7: Terenuri arabile importante ca zone de hrănim pentru gâscă cu gât roşu (Branta ruficollia)
Cerinţe de management:
– în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă,
    – însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată înainte de data de 15 octombrie,
    – parcelele angajate pot fi însămânţate cu porumb nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie,
    – la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă de minimum 5 % nerecoltata sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultura de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate,
    – în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este incorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie,
    – pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii,
    – pesticidele şi fitostimulatorii (îngrăşămintele naturale) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie;
    – se interzic lucrările agricole în perioada 15 octombrie – 15 martie;
    – este interzisă folosirea metodelor de alungare şi/sau utilizarea otrăvurilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie;
    – păşunatul este interzis în perioada începând cu 15 octombrie până în 15 martie pe parcelele aflate sub angajament,
    – este interzis aratul sau discuitul pajiştilor din cadrul fermei.
Având în vedere că cerinţa GAEC 1 specifică faptul că: “pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei”, pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme. Aşadar, suprafaţa care face obiectul pachetului 7 trebuie să fie diferita de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC1. Pachetul 4 nu poale fi aplicat pe aceleaşi parcele agricole cu pachetul 7.
Pe perioada dintre recoltarea suprafeţei de 5% cu porumb şi înfiinţarea culturii de toamnă, în intervalul 15 martie – 15 octombrie, nu există o restricţie privind modalitatea de utilizare a suprafeţelor aflate sub angajament, cu excepţia celor 2 ani în care este obligatorie înfiinţarea culturii de porumb. Aşadar, în această perioadă poate fi înfiinţată orice cultură pe această suprafaţă

Data:

Semnătura . . . . . . . . . .

*) Angajamentele de agromediu se vor semna de fermieri numai în primul an, urmând însă ca în anii următori (25) să completeze partea I şi II din formularul cererii de plată, pentru a beneficia de sprijin. În cazul în care suprafaţa aflată sub angajament de agromediu (suprafaţa totală pentru pachetul 4 sau suprafaţa parcelei pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 6 şi 7) creşte cu mai mult de 50% sau 1 ha faţă de suprafaţa determinată în primul an de angajament, angajamentul iniţial se închide cu clauză şi se deschide un nou angajament pe o perioadă de 5 ani pe suprafaţa majorată începând cu anul în curs. Fermierul va semna în acest sens un nou angajament. Pentru angajamentele la nivel de parcelă (pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 6 şi 7) se semnează un nou angajament şi în situaţia în care se accesează pachetul pe o nouă parcelă.
    La noul angajament trebuie anexat următorul tabel:

 

Număr parcelă Tip pachet
   


**) În situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe mai puţin de 5 ani, declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat acele suprafeţe.
***) Dacă o schimbare survenită în legislaţia comunitară şi/sau naţională nu este acceptată de către solicitantul eligibil pentru măsurile de dezvoltare rurală, poate fi accesată clauza de revizuire pentru angajamentele de agromediu sau angajamentul aflat în derulare poate fi încheiat pentru măsurile 211 şi 212 fără rambursarea plăţilor efectuate anterior, conform P.N.D.R. 20072013, versiunea consolidată. Clauza de revizuire se poate aplica numai în cursul campaniei în care a survenit modificarea legislativă, până maxim la momentul termenului limită de depunere a cererilor unice de plată pentru campania următoare.
****) Parcela pe care nu se respectă cerinţa minimă relevantă se exclude de la plata de agromediu conform legislaţiei în domeniu în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor pentru măsura 714 – Plăţi de agromediu.

III.3. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII – CERINŢE DE ECOCONDIŢIONALITATE

    Subsemnatul . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . . declar că am luat la cunoştinţă şi mă angajez să respect pe întreaga exploataţie următoarele norme de ecocondiţionalitate:

A. Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010, cu modificările şi completările ulterioare:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului

GAEC 1. Pe timpul iernii; terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.
GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, inclusiv semănatul, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.
GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol

GAEC 4. Floarea – soarelui nu se cultivă pe aceiaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
GAEC 5. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III. Standarde pentru menţinerea structurii solului

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.

IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole

GAEC 7. Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an, evidenţiate în registrul activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente, completat la zi, conform modelului aprobat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
GAEC 8. Nu este permisă arderea vegetaţiei pe pajiştile permanente.
GAEC 9 Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.
GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.

V. Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelor

GAEC 11. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.
GAEC 12. Nu este permisă aplicarea îngrăşămintelor de orice fel pe suprafeţele de teren agricol care se constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie de până la 12% şi de 3 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%.

B. Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR)
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2155/42/2011:

MEDIU:

SMR1 Conservarea păsărilor sălbatice
SMR 2 Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase
SMR 3 Protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură
SMR 4 Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
SMR 5 Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică

SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI SĂNĂTATEA ANIMALELOR:

SMR 6 Identificarea şi înregistrarea porcinelor
SMR 7 Identificarea şi înregistrarea bovinelor
SMR 8 Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovine şi caprine.

C. Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agro – mediu ****) care trebuie respectate la nivel de fermă, conform Anexei 4B1 din P.N.D.R. 20072013.

1 – Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare
2 – Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).
3 – Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicată” sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar – veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii.
4 – Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform instrucţiunilor de utilizare.
5 – Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de protecţie sanitară, zonele de protecţie ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente.
    6 – Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.
7 – Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizator lor este interzisă.
8 – Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămintelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice.
9 – Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate.
10 – Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicaţii: Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă. Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă. În apropierea staţiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.
11 – Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform.
12 – Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.
13 – Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.
14 – Operatorii care produc produsele ecologice au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la MADR, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat.
15 – În vederea protejării speciilor de păsări migratoare este interzisă uciderea sau capturarea intenţionată indiferent de metoda utilizată.
Pentru P 1, 2, 3, 6 se aplică cerinţele minime de la 1 la 13, pentru P 4 cerinţele minime de la 6 la 13, pentru P 5 sunt relevante cerinţele minime 1, 6, 7, 12, 13, 14. iar pentru P 7 cerinţele de la 1 la 13 şi 15.

Data:

Semnătură şi ştampilă:

****) parcela pe care nu se respectă cerinţa minimă relevantă se exclude de la plata de agromediu conform Ordinului M.A.D.R. nr. 275/2011.


SUMAR:

  • Anexa nr. 1 Declaraţiile de eligibilitate pentru suprafeţele de pajişte permanentă utilizate de către consiliile locale
  • Anexa nr. 2 Declaraţiile de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafeţele de pajişti permanente solicitate
  • Anexa nr. 3 la formularul – tip de cerere unică de piaţă pe suprafaţă pentru anul 2013
  • Anexa nr. 4 la formularul – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

 


Anexa nr. 1 la formularultip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

Nr. Data

DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE
pentru suprafeţele de pajişte permanentă utilizate de către consiliile locale

    Consiliul Local/Municipal . . . . . . . . . . declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna. . . . . . . . . . să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură(A.P.I.A.) cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2013, în numele consiliului.
Declarăm că pe suprafeţele de pajişti pentru care solicităm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2013 nu sunt încheiate contracte de concesiune/închiriere/arendare, nu se încasează taxe de păşunat, nu sunt solicitate spre utilizare de către organizaţii şi asociaţii ale crescătorilor de animale suprafeţele pentru care solicităm plata şi desfăşurăm activitate agricolă.
Prin activitatea agricolă ne angajăm să:

1. utilizăm pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării/utilizării fânului)

 

da o

nu o

2. în cazul neutilizării în scopuri productive, îndeplinim simultan următoarele condiţii:

a. respectăm Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă agricolă a exploatat iei. Respectarea cerinţelor GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţie de eligibilitate – conform art. 2 lit. c din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor noime comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005. (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
b. suprafeţele pentru care solicităm plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri. Utilizarea pajiştilor comunale de către alţi fermieri, chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu sunt încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat, determină neeligibilitatea acestora – conform art. 2 lit. c din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
c. nu permitem depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul, acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora.

 

da o

nu o

Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor de mai sus este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole.

Nr.
crt.

Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea consiliilor locale
-ha-

din care; suprafaţa concesionată/ închiriată/ arendată
-ha-

Diferenţa de suprafaţă pentru care se solicită sprijin
-ha-

Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări conforme de concesiune/închiriere/arendare.
La prezenta declaraţie se ataşează hotărârea consiliului local care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafeţe nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme, solicitări de concesiune, închiriere, arendare etc.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului penal, republicat, declarăm că datele sunt reale, corecte, complete.

Avizat consiliul local
Semnătură

Numele şi prenumele primarului
Semnătură

Ştampila
Data depunerii la APIA

Ştampila

 


Anexa nr. 2 la formularultip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

Nr. Data

DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE/CONFORMITATE GAEC
pentru suprafeţele de pajişti permanente solicitate

A. ELIGIBILITATE – Pajişti contractate de la consiliul local

Fermierul (persoană fizică, persoană juridică etc.) . . . . . . . . . . declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de pajişte contractate de la Consiliul Local . . . . . . . . . . , cu suprafaţa totală de . . . . . . . . . . ha, am solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţin, pentru păşunat.
Dreptul de utilizare a pajiştii pe parcelele nr. . . . . . . . . . . BF . . . . . . . . . . este obţinut în baza Contractului de concesiune/închiriere/arendare etc. nr . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . anexat cererii unice de plată pe suprafaţă 2013.
Declar că, în conformitate cu tabelele de mai jos, pentru suprafeţele de pajişti obţinute de la consiliile locale, asigur o încărcătură de animale pe hectar nu mai mică de 0,3 UVM/ha.

B. CONFORMITATE GAEC – Pajişti aflate în proprietate/contractate de la alţi proprietari (nu de la consiliul local)

Fermierul (persoană fizică, persoană juridică etc.) . . . . . . . . . . . declar pe propria răspundere că pe suprafeţele de pajişti pentru care solicit sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2013 utilizez pajiştea în scopuri agricole astfel:

1) prin păşunat asigurând o încărcătură de animale de minimum 0,3 UVM/ha, conform tabelelor de mai jos

 

da o

nu o

şi/ sau

2) prin cosit, cel puţin o dată pe an.

 

da o

nu o

Tabelul 1 – Proprietarii/Deţinătorii de animale care păşunează pe suprafaţa de pajişte declarată

 

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

CNP/CUI

Card exploataţie (RO . . . . . . . . .)

Număr animale

Specii şi categorii de animale conform tabelului cu efectivul total de animale pe specii şi categorii

1

2

3

4

5

6

7

Tabelul 2 – Efectivul total de animale pe specii şi categorii şi transformarea lor în UVM

 

Nr.
crt.

Specie de animale

Număr de animale Coeficient conversie (UVM) UVM Suprafaţa
(ha)
UVM/ha*)

1

Tauri, vaci şi alte bovine de peste 2 ani

1,0

\

\

2

Ecvidee de peste 6 luni

1,0

3

Bovine între 6 luni şi 2 ani

0,6

4

Bovine de mai puţin de 6 luni

0,4

5

Ecvidee mai mici de 6 luni

6

Ovine

0,15

7

Caprine

0,15

Total

    Solicitarea la plată a suprafeţelor de pajişti comunale contractate de la consiliile locale fără respectarea condiţiilor de la pct. A şi fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora, nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor de la pct. B se sancţionează pentru neconformitate GAEC conform legislaţiei în vigoare.
    În ambele situaţii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare, fermierii prezintă copiile documentelor privind dreptul de utilizare a suprafeţelor de pajişti solicitate pentru sprijin şi copiile cardului/cardurilor de exploataţie (eliberate în baza Ordinului ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare). De asemenea, lucrările de întreţinere a pajiştilor se evidenţiază prin completarea la zi a Registrului activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din exploataţie (cu excepţia pajiştilor permanente pentru care au fost solicitate plăţi de agromediu) conform modelului aprobat de APIA (anexa nr. 3 la formularultip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013).
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Codului penal al României, republicat, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.

Data depunerii la APIA: . . . . . . . . . .
Ştampila
Numele şi prenumele: . . . . . . . . . .
Semnătura

*) Numărul mediu de animale, pentru fiecare categorie, se transformă în unităţi vită mare pe baza ratei de conversie aferente fiecărei categorii de animale, se adună numărul de unităţi vită mare, rezultate pentru fiecare categorie de animale în urma conversiei. Împărţirea total UVM la suprafaţa determinată de PP la nivel de exploataţie.

 


Anexa nr. 3 la formularul – tip de cerere unică de piaţă pe suprafaţă pentru anul 2013

Registrul activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din exploataţie
(cu excepţia pajiştilor permanente pentru care au fost solicitate plăţi de agro – mediu)

    Numele şi prenumele fermierului: __________
Adresă: __________
Număr unic de identificare: RO __________

Informaţii privind păşunatul:

Bloc fizic

Parcela cu categoria de folosinţă pajişte permanentă

Suprafaţa
(ha)

Specia şi categoria de animale

Numărul de animale care au păşunat

Data ieşirii la păşunat

Nr. de zile de păşunat

             

    Informaţii privind cositul:

Bloc fizic

Parcela cu categoria de folosinţă pajişte permanentă

Suprafaţa
(ha)

Data începerii cositului

Suprafaţa cosită

         

 Informaţii privind lucrările de întreţinere a pajiştilor:

Bloc fizic

Parcela cu categoria de folosinţă pajişte permanentă

Suprafaţa parcelei (ha)

Lucrarea de întreţinere executată

Combaterea buruienilor şi a vegetaţiei lemnoase

Strângerea cioatelor şi a pietrelor

Nivelarea muşuroaielor

Grăpatul pajiştilor

Supraînsămânţarea şi regenerarea pajiştilor

data

suprafaţa

data

suprafaţa

data

suprafaţa

data

suprafaţa

data

suprafaţa

                         

 


Anexa nr. 4 la formularul – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013

Zone de interes ecologic, conform art. 6 din prezentul ordin
    Subsemnatul . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 6 din ordin privind zonele de interes ecologic şi necesitatea colectării de date de către APIA, cu ajutorul aplicaţiei IPA online prin declararea, identificarea şi delimitarea zonelor de mai jos:

· terase: construcţii destinate prevenirii şi combaterii eroziunii solului, executate de-a lungul curbelor de nivel, pe terenuri agricole în pantă;
· garduri vii: şiruri de arbuşti, formate din diferite specii, cu lăţimea de maximum 6 m, situate pe terenuri agricole;
· iazuri: acumulări permanente naturale de apă stătătoare, cu suprafaţa de maximum 0,5 ha, care să ocupe maximum 25% din suprafaţa unei parcele de teren agricol;
· şanţuri sau canale de maximum 4 metri lăţime, inclusiv unele cursuri de apă utilizate pentru irigaţii, precum şi taluzurile exterioare ale canalelor/digurilor de irigaţii sau taluzuri ale canalelor de desecare, cursurilor de apă utilizate pentru irigaţii (exclusiv canalele betonate);
· şiruri de arbori: şiruri de arbori formate din cel puţin 5 arbori;
· perdele forestiere antivânt: perdele forestiere antivânt, a căror lăţime este de până la 10 m;
· grupuri de arbori ce ocupă o suprafaţă de maximum 0,3 ha/grup, care să ocupe maximum 25% din suprafaţa parcelei;
· arbori izolaţi;
· garduri tradiţionale de piatră;
· vegetaţie specifică zonelor umede: vegetaţie specifică zonelor umede care să ocupe maximum 25% din suprafaţa parcelei;
· benzi – tampon:

– fâşii de protecţie înierbate (impuse de Directiva nitraţi şi Regulamentul pesticide) situate în vecinătatea apelor de suprafaţă, cu lăţimea de minimum 1 m (pentru terenuri cu panta de până la 12%) şi de minimum 3 m (pentru terenuri cu panta de peste 12%) pe care utilizarea fertilizanţilor şi a pesticidelor este interzisă;
– benzi înierbate dintre rândurile de culturi permanente (vii, livezi etc.), margini de sole; aceste benzi pot fi din vegetaţie spontană/cultivată, care nu necesită udare, fertilizare sau tratamente fitosanitare;

· Zone împădurite: terenuri agricole împădurite prin măsura 221 “Prima împădurire a terenurilor agricole” în cadrul PNDR 2007 – 2013.

 

Data:

Semnătură şi ştampilă:

 


Anexa nr. 2

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE CERERE
ŞI INFORMAŢII AFERENTE PLĂŢILOR PE SUPRAFAŢĂ

    Câmpurile aferente casetei gri de pe prima pagină sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) care primeşte formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. Acesta, după verificarea cererii, completează şi chenarul gri “Angajamente şi declaraţii” şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură. Codul unic de identificare al solicitantului din Registrul unic de identificare – RUI (element component al Sistemului integrat de administrare şi control/I.A.C.S.) este atribuit o singură dată de către A.P.I.A., fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul electronic de înregistrare conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună. Acesta se va menţine în toate cererile adresate A.P.I.A.. sau celorlalte instituţii aflate în coordonarea sau subordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), după caz.
I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/ EXPLOATAŢIE
    Fermierii PERSOANE FIZICE ŞI FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
Completează pe pag. 1, în primul tabel, următoarele câmpuri: numele (01)/prenumele (02) şi codul numeric personal – CNP (03).
Pentru forma de asociere/organizare simplă, fără personalitate juridică, în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, administratorul numit /desemnat înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01), prenume (02) şi CNP (03).
    Cod ţară şi număr act identitate (05) – completat de către solicitantul care nu are cetăţenie română, dar care utilizează teren agricol în România, astfel: codul ţării din care provine (de exemplu: Germania – DE), urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului.
    În cazul în care fermierul nu aplică personal, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează cererea unică de plată pe suprafaţă (câmpurile 01 – 05) cu datele de identificare ale titularului de cerere.
    Renta viageră (06) – fermierii care beneficiază de rentă viageră bifează cu un X caseta “DA”. Beneficiarii rentei viagere pentru suprafeţele arendate/înstrăinate, conform Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei declaraţii.
    Fermierii PERSOANE JURIDICE ŞI PFA (persoanele fizice autorizate) /ÎI (întreprinderea individuală) /ÎF (întreprinderea familială)
Completează pe pag.1, în al doilea tabel, următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) – de exemplu: S.C. Agroind S.A., cod unic de identificare (CUI) (03) pentru societăţile înregistrate la registrul comerţului sau codul fiscal (CF) pentru alte societăţi, nume (09)/prenume (10) şi CNP (11) administrator.
Conform art. 7 alin. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice autorizate – PFA, întreprinderile individuale – ÎI şi cele familiale – ÎF au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii. Aceste forme de organizare nu au personalitate juridică, deşi prezintă CUI. PFA sau întreprinzătorul persoană fizică titular al ÎI înscrie: în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08) precum şi nume (09), prenume (10) şi CNP (11) administrator/reprezentant. Reprezentantul desemnat al ÎF: conform acordului de constituire, înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI – ul întreprinderii familiale (08), precum şi datele sale personale în câmpurile: nume (09), prenume (10) CNP (11). În cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale (administratorul/reprezentantul desemnat) aplică prin intermediul unui împuternicit, acesta completează cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi prezintă delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată.
    Tip de organizare (12) – se completează codul corespunzător, conform tabelului nr. 3 din anexa care face parte integrantă din prezentele Instrucţiuni. PFA/ÎI/ÎF nu completează acest câmp.
    SEDIUL EXPLOATAŢIEI /ADRESA DE DOMICILIU
    Persoanele fizice completează adresa domiciliului stabil, iar cele juridice, adresa sediului social al societăţii: câmpurile (13) – (20). Câmpurile (21) telefon mobil şi (22) telefon fix/fax sunt obligatorii.
În câmpul (24), solicitantul înscrie numărul total de hectare (cu două zecimale) utilizate (parcelele eligibile şi neeligibile). În câmpul (25), solicitantul trece numărul total de hectare (cu două zecimale) pentru care solicită sprijin.
    În ceea ce priveşte utilizarea apei pentru irigaţii, în câmpul (26) solicitantul bifează DA sau NU, după caz.
    COORDONATE BANCARE
    PFA/ÎI/ÎF prezintă la A.P.I.A. cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI).
    Câmpul (30) se completează de către solicitant cu numărul de animale pe care le deţine, precizând numărul şi speciile acestora.
În câmpul (31), pag. 3, fiecare solicitant bifează schema/schemele, măsura/măsurile pentru care solicită plată.

Atenţie! În lipsa bifei se consideră că solicitantul nu doreşte sprijinul aferent schemei/măsurilor.

    Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată toate documentele solicitate de A.P.I.A. şi să bifeze în rubricile aferente acestora.
În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro – mediu, listele localităţilor eligibile sunt disponibile la fiecare centru local/judeţean al A.P.I.A. şi la primării conform P.N.D.R. (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, versiunea consolidată).
II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ: fermierul datează, semnează, ştampilează, după caz.
    Parcelă agricolă
– suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi; totuşi, când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi, conform cu art. 2 alin. 1 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, acea utilizare specifică va limita parcela agricolă, după caz.
    Trebuie declarate toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate şi nesolicitate la plată şi pe care trebuie să respecte cerinţele de eco – condiţionalitate.
Pentru fiecare parcelă se specifică: judeţul
(indicativul judeţului), localitatea/comună/oraş, codul SIRSUP al localităţii, numărul blocului fizic în care este localizată parcela agricolă. Numărul parcelei agricole este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Parcelele se numerotează cu numere de la 1 la n. Din campania precedentă se păstrează numerotarea parcelelor agricole. Parcelele primite prin transfer în anul precedent primesc număr de la n+1.
În cazul în care fermierii solicită sprijin pentru pachetul 4 Agromediu, pentru o suprafaţă diferită de suprafaţa parcelei agricole, obligatoriu se înscriu două parcele. De exemplu, dacă pentru celelalte scheme se solicită sprijin pentru suprafaţa de 10 ha. iar pentru pachetul 4 se solicită sprijin numai pentru 5 ha, aceasta din urmă va constitui o altă parcelă.
Fiecare variantă a pachetului 5 este înregistrată ca parcelă distinctă (5.1, 5.2, 5.5), iar suprafeţele de teren care în anul 2013 încheie perioada de conversie şi trec în sistemul de suprafaţă certificată ecologic constituie de asemenea parcele distincte. Nu este permisă solicitarea plăţilor de agro – mediu pe fracţiuni de parcelă.
    Cod Categorie de folosinţă – se indică categoria de folosinţă a parcelei, conform tabelului nr. 4 din Anexă. Suprafaţa agricolă eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA (teren arabil) – terenul cultivat pentru producţie sau menţinut în GAEC, indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix ori mobil; PP (pajişti permanente – păşuni şi fâneţe) – suprafeţe agricole de păşuni şi fâneţe, naturale sau cultivate, folosite pentru producţia de iarbă ori de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel puţin 5 ani în sistemul de rotaţie a culturilor şi care sunt utilizate pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, cu respectarea Bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; VII (vii) – terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole; CP (culturi permanente) – culturi care nu intră în sistemul de rotaţie, altele decât pajiştile permanente, care ocupă acest teren pentru 5 (cinci) ani sau mai mult şi asigură producţii repetate, (livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi alte culturi permanente); G (grădini familiale) – suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. Suprafaţa eligibilă este de 0,3 ha, chiar dacă aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbuşti fructiferi. Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin, se completează codurile categoriei de folosinţă: TAn, PPn, VIn, CPn, Gn. A nu se confunda parcele pentru care nu se solicită sprijin cu parcelele neeligibile.
    Terenul necultivat (cod 970) este orice teren arabil inclus în sistemul de rotaţie al culturilor, lucrat sau nu, dar fără intenţia de a se produce o recoltă pe durata unui an agricol. Caracteristica terenului necultivat este că acesta se lasă în repaus pentru a se reface în mod normal pe toată durata unui an agricol, cu obligaţia menţinerii acestuia în bune condiţii agricole şi de mediu, conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
    Pentru măsurile de agro – mediu codurile pachetelor se preiau din Anexă (tabelul nr. 2).
    Numărul parcelă/cultură reprezintă numărul parcelei, urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1b; 1c . . .). Cultura şi codul corespunzător culturii – se indică conform Anexei
(tabelul nr. 1).
    Total suprafaţă agricolă utilizată reprezintă numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin reprezintă numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin.
    Semnătura titularului de cerere, reprezentant/administrator desemnat/împuternicii – după caz, semnează persoana în cauză. În caz de împuternicire, împuternicitul îşi înscrie numele şi prenumele în clar şi datează.
    Dacă fermierul solicită plata pentru angajamentele în derulare (ZMD/ZSD/ZDS/de agro – mediu), în IPA online fermierul trece bifele corespunzătoare angajamentului, iar pentru pachetele de agro – mediu trece şi pachetul solicitat în dreptul parcelei.
    Pentru pajiştile permanente se vor completa următoarele coduri, după caz:

Codul 603 – Pajişti permanente comunale utilizate în comun: se completează de către toţi fermierii care utilizează în comun pajiştile permanente contractate de la consiliile locale. Consiliile locale pot utiliza acest cod dacă utilizează în comun pajiştea cu alţi fermieri.
Codul 604 – Pajişti permanente utilizate în comun: se completează de către toţi fermierii care utilizează în comun pajiştile permanente care nu sunt însă contractate de la consiliile locale.
Pajiştile permanente utilizate în comun de mai mulţi fermieri sunt suprafeţele de pajişti în interiorul cărora nu există nicio delimitare naturală sau artificială, iar animalele păşunează liber ori se coseşte pe întreaga suprafaţă a pajiştii în cauză. Această suprafaţă poate coincide sau nu cu suprafaţa blocului fizic.

Atenţie ! Dacă la controlul la faţa locului A.P.I.A. descoperă o neregularitate/neconformitate, fermierii care utilizează suprafaţa de pajişte în comun pot suporta sancţiunea.

Codul 605 – Pajişti permanente comunale utilizate individual: se completează de către fermierii care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente contractată de la consiliile locale. Consiliile locale pot utiliza acest cod, dacă utilizează în comun pajiştea cu alţi fermieri.
Codul 606 – Pajişti permanente utilizate individual: se completează de către fermierii care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente care nu este contractată de la consiliul local.

Culturile ce pot fi înfiinţate ca plante energetice nonalimentare (nonagricole) sunt:

Cod 953 – Populus sp. (plop hibrid energetic), Salix viminalis “energo” (salcie energetică), Cynara cardunculus (anghinare), Miscanthus giganteus (iarba elefantului), Panicum virgaturn ( mei – cultură permanentă), Paulownia tomentosa (Copacul Prinţesei), Arundo donax (stuf gigant), Jatropha cuniax (arbust de petrol), Euphorbia lathyris şi Euphorbia tiriculli (Laptele câinelui), Helianthus tuberosus L. (Topinambur), Sorghum saccharatum (sorg zaharat), Carthamus tinctorius (şofrănel) şi altele asemenea.
Cod 214 – Planta energetică Camelina sativa (inişor) se înscrie la “Alte plante industriale”.

    Pentru parcelele de vii defrişate, dacă fermierul nu a înfiinţat altă cultură, completează codul 966 (suprafaţa defrişată prin schema de defrişare a plantaţiilor viticole). Fermierii care au înfiinţat altă cultura după defrişare completează codul culturii respective conform tabelului din Anexă, iar în aplicaţia IPA online bifează dacă parcelele solicitate provin din suprafeţe care au beneficiat de schema de defrişare. Pentru parcelele de vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie, fermierii completează codul 965.
III. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII
Solicitantul completează rubrica <Subsemnatul>numele/prenumele şi calitatea (proprietar, arendaş, concesionar, etc), ia cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi se obligă să respecte condiţiile/obligaţiile ce îi revin pentru a beneficia de plată în cadrul schemelor/măsurilor de sprijin solicitate, apoi semnează, ştampilează, după caz, şi datează cererea unică de plată pe suprafaţă. Fermierul declară pe propria răspundere cu privire la corectitudinea datelor înscrise în formularul de cerere.
    Fermierul primeşte copii ale părţilor din formularul – tip de cerere unică de plată 2013; III.1 – Angajamente şi declaraţii şi III.3 – Angajamente şi declaraţii – Cerinţe de eco – condiţionalitate, precum şi o copie a Anexei nr. 4 la formularul – tip de cerere unică de plată 2013 – Zone de interes ecologic. În spaţiul disponibil este pusă ştampila cu data Centrului local/judeţean/al municipiului Bucureşti al APIA şi este trecut numărul de înregistrare emis de Registratura IACS şi se semnează de către responsabilul de cerere. Originalele acestora rămân la dosarul cererii de plată a fermierului. Totodată, se înmânează şi o copie după partea III.2 – Angajamente şi declaraţii – măsuri de agro – mediu din formularul – tip de cerere unică de plată 2013, dacă fermierul este nou şi solicită plata aferentă pachetelor de agro – mediu sau are suprafeţe pentru care în 2013 solicită plata aferentă pachetelor de agro – mediu.
IV. CERINŢELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE SMR

Se aplică în campania curentă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2155/42/2011. România implementează SMR după calendarul prevăzut la art. 124 alin. (6) şi în Anexa II din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, astfel: (a) cerinţele prevăzute la punctul A din anexa II se aplică din data de 1 ianuarie 2012, (b) cerinţele prevăzute la punctul B din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2014, (c) cerinţele prevăzuta la punctul C din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.
V. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII DE PLATĂ (TERMENE):

A. Declaraţia de suprafaţă completată electronic folosind aplicaţia IPA online. În campania 2013, fermierii completează cererea unică de plată pe suprafaţă, folosind aplicaţia IPA online şi realizează electronic operaţiunea de digitizare a parcelelor şi actualizare a declaraţiei de suprafaţă conform Manualului de utilizare IPA online (accesibil în aplicaţie). La completarea electronică a cererii, fermierul dispune de suprafeţele determinate în campania anterioară şi este obligat să acceseze straturile cu rezultatele controalelor pe teren din campaniile precedente. Declaraţia de suprafaţă se tipăreşte, se datează, se semnează şi se ştampilează după caz. La centrul APIA fermierul primeşte, pentru a actualiza şi/sau completa şi celelalte pagini din cererea unică de plata, respectiv: pagina 1 pretipărită, pagina 3 (care conţine bifele pentru solicitarea sprijinului), paginile cu angajamente şi Anexa nr. 4 la formularul – tip de cerere unică de plată 2013 – Zone de interes ecologic. Acestea formează cererea unică de plată care trebuie înregistrată la APIA. Fermierul datează, semnează şi stampilează, după caz, toate paginile cererii de plată.
B. În situaţii excepţionale cererea se depune în format hârtie, având la dispoziţie informaţiile şi suprafeţele determinate din campania precedentă. Fermierii completează câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania precedentă. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă, aceasta se înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă), cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite, completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă, judeţ, cod sirsup, cultură, cod cultură, suprafaţă, etc.). În cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită, anulează prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite, o/le taie cu o linie, semnează şi datează în dreptul lor, păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare. Pagină suplimentară din declaraţia de suprafaţă este semnată şi ştampilată, după caz, şi datată de fermier.

    Fermierii depun cerere de plată în anul 2013 la acelaşi centru judeţean/local al A.P.I.A. la care au depus în campania anterioară. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/local al A.P.I.A. pe raza căruia utilizează/deţine parcelele agricole. În cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole, în mai multe localităţi, depun cererea unică de plată la centrul A.P.I.A. pe raza căruia utilizează/deţin majoritatea parcelelor agricole. Totuşi, dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean/local al A.P.I.A. pe raza căruia utilizează parcelele agricole, pot să o facă la centrul A.P.I.A. pe raza căruia domiciliază. Cererile de plată sunt gestionate la centrul APIA la care au fost depuse.
    Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă (art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009), chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie – 15 mai 2013 inclusiv, fără penalităţi conform art. 11, alin. (2), din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, şi 16 mai – 10 iunie 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, iar cererile depuse începând cu data de 11 iunie 2013 sunt considerate inadmisibile, fiind respinse de la plată conform art. 22, art. 23 alin. (1), paragraful 1 şi paragraful 3 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009.
Delimitarea parcelelor agricole: Fermierii care actualizează/completează electronic declaraţia de suprafaţă realizează electronic şi operaţiunea de digitizare a parcelelor utilizate.
Fermierul poate solicita asistenţă centrelor APIA în vederea realizării unei identificări corecte a parcelelor.

Atenţie ! Dacă fermierul are cunoştinţă sau se observă pe imagine elemente neeligibile incluse în suprafaţa parcelelor digitizate şi implicit în declaraţia de suprafaţă 2013, fermierul trebuie să le excludă pentru a nu fi supus sancţiunilor.
Atenţie! Pentru a beneficia de drepturi de plată pentru plăţi directe pe suprafaţă în cadrul politicii agricole comune 2014 – 2020, fermierii trebuie să îndeplinească condiţia ca pe suprafaţa eligibilă la plată să existe zone de interes ecologic, benefice pentru climă şi mediu, în vederea aplicării normelor, odată cu depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să identifice şi să delimiteze aceste tipuri de zone, prevăzute în anexa nr. 4 la formularul – tip de cerere unică de plată 2013 – Zone de interes ecologic.

    La actualizarea digitizării parcelelor în aplicaţia IPA online 2013, fermierii care anterior au fost controlaţi pe teren clasic sau prin metoda teledetecţiei vor utiliza rezultatele controalelor, prin activarea straturilor de măsurători şi se vor asigura că suprafaţa declarată este conformă cu suprafaţa utilizată. Fermierul generează fişiere PDF cu parcelele digitizate care însă nu se tipăresc şi nu se ataşează la dosar, fiind stocate în serverul APIA.
    Fermierii care în mod excepţional completează pe hârtie declaraţia de suprafaţă trebuie să-şi delimiteze pe hărţi parcelele agricole pe care le utilizează. În acest sens, schiţează cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole. Acestea se numerotează de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. În interiorul parcelelor agricole se delimitează culturile, fiecărei culturi corespunzându-i o literă: de exemplu 1a, 1b, 1c, etc. (numai cu litere mici). Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se face prin bararea acestora. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic, realizează conturul blocului fizic respectiv (nu încercuieşte nr. de bloc). În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon, fiind prea mici, acestea se localizează printr-o linie, notându-se alături numărul parcelei agricole. De asemenea, pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele, prenumele în clar, să semneze (şi să ştampileze, după caz) şi să dateze.
Scheme de sprijin pe suprafaţă în anul 2013:

– Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS – art. 122 – 124 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi O.U.G. nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare): se acordă o sumă stabilită pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea producţiei).
– Plăţi naţionale directe complementare (PNDC – art. 132 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare): plăţi pe suprafaţă complementare SAPS, care se acordă suplimentar pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare, decuplate de producţie. În anul 2013 se acordă sprijin pentru următoarele scheme:

PNDC 1 – culturi în teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, orzoaica, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrişcă), culturi proteice (mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob şi linte, năut), plante industriale (floarea – soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (cartofi, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase), legume proaspete, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, pajişti temporare, alte culturi pe teren arabil. Culturile permanente, pajiştile permanente, viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin.
PNDC 2 – in pentru fibră; PNDC 3 – cânepă pentru fibră; PNDC 4 – tutun; PNDC 5 – hamei; PNDC 6 – sfeclă de zahăr.

– Schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate altele decât zonele montane: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ – teritoriale (UAT) defavorizate conform PNDR (Anexa 4A).
– Schema de plată separată la zahăr (art. 126 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Ordinul MADR nr. 246/2008, cu modificările şi completările ulterioare): reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă.
– Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD) – măsura 211 din PNDR se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ – teritoriale (UAT) defavorizate, conform PNDR.
– Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS şi ZSD) – măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în UAT defavorizate, conform PNDR.
– Plăţi de agro – mediu – măsura 214 din PNDR se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro – mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. Plata de agro – mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole aflate numai în UAT eligibile şi respectă condiţiile de management specifice, conform PNDR.

Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală. Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale. Pachetul 3 – Pajişti importante pentru păsări (varianta 3.1 – Crex crex, denumire populară – Cârstelul de câmp şi varianta 3.2 – Lanius minor, denumire populară – Sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus, denumire populară – Vânturelul de seară). Pachetele 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. Pachetul 4 – Culturi verzi – disponibil pentru terenul arabil, la nivelul întregii ţări, aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament. Pachetul 5 – Agricultură ecologică – plăţi pentru terenurile agricole care sunt înregistrate ca terenuri certificate în sistem ecologic de către un organism de inspecţie şi certificare autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea pot fi: Varianta 5.1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ), Varianta 5.2 – Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi), Varianta 5.3 – Livezi, Varianta 5.4 – Vii, Varianta 5.5 – Plante medicinale şi aromatice pe întreg teritoriul naţional. Pachetele 4 şi 5.1 sau 5.2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă, în cazul în care pe aceeaşi parcelă se accesează, atât pachetul 4, cât şi pachetul 5.1 sau 5.2 codul pachetului este P4.5.1 sau P4.5.2. Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis).
Din punctul de vedere al eligibilităţii terenului, plăţile de agro – mediu se acordă pentru terenul arabil (în cazul P 4, 5, 7), pentru vii şi livezi (în cazul P 5), pentru livezi tradiţionale utilizate extensiv (în cazul P 1, 2) şi pentru pajişti (în cazul P 1, 2, 3, 6). Pentru varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) categoria de folosinţă a terenului este numai TA (fără G).
    Solicitarea plăţilor de agro – mediu şi indicarea pachetului(elor) pentru care fermierul aplică, precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă se realizează anual prin depunerea cererii şi aplicarea bifelor corespunzătoare.
Pentru Pachetul 5 se bifează şi câmpurile corespunzătoare punctului 7 – Plăţi de agro – mediu din pagina 3.
Listele UAT – urilor eligibile pentru fiecare măsură/pachet în parte sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA şi/sau primării.
Documente anexate cererii: Fermierii trebuie să prezinte următoarele documente:

    CI/BI/paşaport, dovadă cont bancar activ şi în plus, dacă este persoană juridică, actele care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator, după caz, în original. În cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, cu modificările ulterioare, acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică.

    În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, împuternicitul prezintă documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire legalizată notarial pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. De asemenea, se ataşează la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.
Pentru pajiştile permanente comunale contractate şi utilizate de către asociaţii, fundaţii, cooperative, obşti şi composesorate etc. se completează şi se depune Declaraţia prin care membrii declară că sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la A.P.I.A cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2013 în numele membrilor asociaţiei şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia.
Nu se completează această declaraţie de către asociaţiile, fundaţiile, cooperativele, obştile şi composesoratele, etc. pentru pajiştile permanente utilizate şi aflate în proprietatea acestora.

    Consiliile locale depun Declaraţia de eligibilitate – Anexa nr. 1 la formularul – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013 pentru suprafeţele pentru care se solicită sprijin şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, etc. şi pe care consiliul local desfăşoară activitate agricolă. Anexa nr. 1 va fi însoţită de Hotărârea Consiliului Local în original care stabileşte suprafeţele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafeţe nu au existat/au existat dar nu au fost conforme, solicitări de concesionare, închiriere, arendare etc. Totodată, consiliul local depune o dată cu cererea Planul tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor şi Situaţia, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, în baza Ordinului M.A.D.R. nr. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde următoarele informaţii: a) suprafaţa totală de pajişti permanente aflată în proprietatea consiliului local; b) suprafaţa de pajişti permanente comunale atribuită spre folosinţă; c) efectivul de animale al persoanelor care utilizează pajişti permanente comunale în baza contractelor de concesiune sau de închiriere; d) efectivul de animale pe specii aflat în proprietatea consiliului local, după caz.
Până la data de 15 octombrie 2013, Consiliul Local prezintă procese – verbale de recepţie a lucrărilor prevăzute în planul tehnic. În cazul nedepunerii acestora, parcelele de păşune comunală solicitate de consiliile locale devin neeligibile la plată.
Fermierii care solicită sprijin pentru suprafeţele de pajişti contractate de la Consiliile locale completează punctul A. din Declaraţie de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafeţele solicitate – Anexa nr. 2 la formularul – tip de cerere unică de piaţă pe suprafaţă pentru anul 2013, iar fermierii care solicită sprijin pentru suprafeţele de pajişti aflate în proprietate/contractate de la alţi proprietari (nu de la consiliul local) completează punctul B. din Declaraţia de eligibilitate/conformitate GAEC pentru suprafeţele solicitate – Anexa nr. 2 la formularului – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013.
În situaţia A, neîndeplinirea condiţiilor menţionate în declaraţie determină neeligibilitate pentru plata pe suprafaţă, în situaţia B, neîndeplinirea condiţiilor menţionate în declaraţie determină sancţiuni pentru neconformitate GAEC.
În ambele situaţii fermierii depun la dosarul cererii copiile documentelor privind dreptul de utilizare a suprafeţelor de pajişti solicitate pentru sprijin şi copiile cardului/cardurilor de exploataţie.
Anexele nr. 1 şi 2 însoţite de documentele doveditoare, după caz, se depun odată cu cererea unică de plată pe suprafaţă, conform termenelor legale de depunere (10 iunie 2013).
Fermierii care utilizează apă pentru irigaţii trebuie să deţină documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii: – autorizaţia de gospodărire a apelor eliberată de către Administraţia Naţională Apele Române, Direcţiile de ape sau Sistemele de gospodărire a apelor pentru prelevarea apei pentru irigaţii în agricultură din care să rezulte durata autorizării; aceasta se solicită dacă volumul de apă prelevat depăşeşte 2 l/s, – act doveditor al calităţii de membru al organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii, – copie a contractului de furnizare a apei pentru irigaţii (multianual sau sezonier), – dovadă a utilizării apei pentru irigaţii. Neprezentarea documentelor, la solicitarea APIA, privind utilizarea apei pentru irigaţii atrage sancţiuni pentru nerespectarea Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu.
În cazul accesării Pachetului 5 fermierul anexează următoarele documente: copie de pe contractul încheiat între organismul de inspecţie şi certificare şi beneficiar (se depune odată cu cererea), copie de pe fişa de înregistrare la DAJ a beneficiarului în agricultura ecologică (se depune odată cu cererea). Copia de pe certificatul de conformitate sau maşter certificat împreună cu anexa 2 a acestuia se depun până la data de 15 octombrie 2013 inclusiv.
În situaţiile în care: a) fermierii solicită plăţi directe pentru prima dată în anul 2013, b) fermierii declară în cereri că utilizează suprafeţe mai mari faţă de suprafaţa determinată în campania anterioară, c) fermierii aduc modificări ale parcelelor solicitate prin cererea iniţială de plată, aceştia vor prezenta şi documentele care susţin aceste modificări.

    Totodată, dacă fermierul solicită una din schemele de mai jos, prezintă conform legislaţiei în vigoare:

PNDC2 – in pentru fibră şi PNDC3 – cânepă pentru fibră:

v copia contractelor/angajamentelor încheiate între producătorul agricol şi prim – procesator: 2 septembrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 27 septembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1 % pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului. Din data de 28 septembrie 2013, documentele nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective;
v etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră – până la 15 mai 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 10 iunie 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. În cazul în care semănatul se face după 10 iunie 2013, acestea se depun până cel târziu la 1 iulie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi până la 26 iulie 2013 inclusiv, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere;
v copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră – până la 2 septembrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 27 septembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi:
v declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii – până la 2 septembrie 2013, fără penalităţi şi 27 septembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi;
v copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate pentru fiecare parcelă – până la 2 septembrie 2013 fără penalităţi şi 27 septembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi;
v acte doveditoare privind livrarea de in, cânepă (proces – verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte asemenea) -până la 31 octombrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi până la 25 noiembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi.

PNDC 4 – tutun

v copia contractului de cultură cu un prim – procesator până la 01 iulie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 26 iulie 2013 inclusiv, cu penalităţile aferente. Contractul trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrai la D.A.J./D.A. Municipiului Bucureşti.
v declaraţia de livrare a tutunului până la 2 mai 2014 inclusiv fără penalităţi şi 27 mai 2014 inclusiv, cu penalităţi; declaraţia de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a calităţii tutunului livrat; viza se acordă numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie se constată respectarea lucrărilor agrotehnice specifice astfel încât, la recoltare să se asigure o densitate medie de cei puţin 2 plante/mp; rezultatul verificărilor se consemnează obligatoriu într-un proces verbal de constatare; dacă producătorul agricol este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează şi de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru PNDC 4 – tutun;

PNDC 5 – hamei

v copia contractelor de vânzare – cumpărare a producţiei de hamei până la 15 octombrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 11 noiembrie 2013 inclusiv, cu penalităţile aferente.
v proces – verbal prin care se certifică faptul că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată, întocmit de reprezentantul D.A.J., până la data de 2 decembrie 2013 inclusiv, fără penalităţi şi 27 decembrie 2013 inclusiv, cu penalităţi:

    Schema pentru orez din zone defavorizate altele decât zonele montane: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţe agricole eligibile aflate în unităţile administrativ – teritoriale (UAT) defavorizate conform PNDR (Anexa 4 A).

Schema separată pentru zahăr şi/sau PNDC6 – sfecla de zahăr

v copia contractului de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înregistrat şi vizat la DAJ, până la data de 1 octombrie a anului în curs; contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/mp; lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru PNDC 6 – sfeclă de zahăr; rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces – verbal de constatare semnat de reprezentanţi ai DAJ, ai Federaţiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr şi ai fabricii de zahăr.

    Documentele sunt prezentate de fermier în original, iar copiile documentelor menţionate anterior se păstrează la dosarul cererii.
Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare – cumpărare, arendare, concesionare, donaţie, comodat, închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză [art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009]. Se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în RUI. În cazul măsurilor de dezvoltare rurală se acceptă transferul parţial de exploataţie. Plata pe suprafaţă revine fermierului care preia exploataţia agricolă, cu asumarea obligaţiei de îndeplinire a condiţiilor de eligibilitate şi a consecinţelor rezultate din neîndeplinirea acestora. Transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele fermierului care transferă exploataţia agricolă. Fermierul care preia exploataţia agricolă depune la centrul local/sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia agricolă, Cererea de transfer de exploataţie însoţită de documentele care au stat la baza transferului de exploataţie agricolă: contract de vânzare – cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ. Dacă fermierul care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la A.P.I.A. sprijinul aferent unui PNDC şi a depus la dosarul cererii sale de plată un contract de procesare încheiat cu un procesator autorizat în termenul stabilit, fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract, având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. În cazul transferului de exploataţie de ia un fermier care a solicitat sprijin financiar pentru măsuri de dezvoltare rurală, în momentul depunerii Cererii de transfer, fermierul care preia exploataţia primeşte o copie a Cererii de piaţă pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2013 a fermierului care a transferat pe care va înscrie: “Am luat cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul . . . . . . . . . . RO . . . . . . . . . . şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu . . . . . . . . . . pe parcela . . . . . . . . . . în cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e), pentru 5 ani, asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia, acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedenţi din cadrul angajamentului curent conform art. 44 alin. 1 din Regulamentul CE nr. 1974/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 din H.G. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin PNDR 2007 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care solicitantul aflat sub angajament de agromediu transferă suprafaţa aflata sub angajament altui fermier este obligat să completeze şi să înregistreze la APIA Declaraţia privind transmiterea dreptului de folosinţă a parcelelor aflate sub angajament până la data de 10 iunie 2013, inclusiv. Se vor respecta prevederile art. 1847 din Codul Civil.
În cazul pierderii dreptului de utilizare a suprafeţei care face obiectul angajamentului pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 şi 7 sau a unei părţi a acesteia, fermierul procedează astfel: – nu returnează plăţile primite, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauza acceptă să preia angajamentul existent sau – returnează plăţile efectuate până la acea dată pentru respectiva suprafaţă în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent. În cazul pachetului 4 se acceptă doar transferul total al angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet cu obligaţia ca fermierul care preia angajamentul să se asigure că în urma transferului poate asigura pe suprafaţa de teren arabil pe care o deţine la nivel de exploataţie respectarea cerinţei GAEC 1 şi menţinerea suprafeţei de pachet 4 preluat prin transfer.
 În cazul pachetului 5 nu se acceptă transferul angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet. Transferul pachetului 6 este posibil numai în cazul transferului total al exploataţiei.
    În cazul schimbării formei de organizare, fermierul anunţă modificarea statutului său în 10 zile lucrătoare de la data înregistrării noii forme de organizare, completează formularul specific şi prezintă documentele aferente noii forme de organizare şi cele de numire/desemnare a administratorului, după caz), dovada contului bancar activ şi CI/BI (copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii).
Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale prevăzute de art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009 trebuie anunţate la APIA în scris, printr-o declaraţie – Înştiinţare şi actele originale de constatare a fenomenului invocat trebuie să fie prezentate de fermier centrelor judeţene/locale/ al municipiului Bucureşti ale/al A.P.I.A. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data obţinerii de către fermier a acestora (art. 75 din Regulamentul CE nr. 1122/2009). După caz, documentele sunt: – certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului; certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz; procesul – verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie/procesul – verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei, după caz. Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional, prezintă la A.P.I.A. doar Înştiinţarea. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi înştiinţarea), A.P.I.A. ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţiile excepţionale. Fermierii care au suferit calamităţi ale culturilor din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă, tornade, etc.) pentru care nu există un act normativ naţional, prezintă ca documente doveditoare, alături de Înştiinţare şi procesul – verbal de constatare a calamităţii eliberat de Primărie. Copiile documentelor de mai sus se păstrează la dosarul cererii de plată.
În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori aduce la cunoştinţa A.P.I.A., în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 şi Ordinul MADR nr. 723/2007, cu modificările şi completările ulterioare) şi prezintă la A.P.I.A. certificatul de deces (o copie se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului). Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor). Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua exploataţia agricolă până la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele defunctului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, în baza unei cereri depuse la centrul local/judeţean APIA unde fermierul decedat a avut cerere de plată, Cerere de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de APIA, iar cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat în original şi copie; actul de identitate al moştenitorului, în original şi copie; dovada contului bancar activ; declaraţie notarială prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în cazul în care există mai mulţi moştenitori). Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului.
    Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată pe suprafaţă, a modificărilor, a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă anunţă A.P.I.A în termen legal şi prezintă actele doveditoare.
Modificarea cererii unice de plată pe suprafaţă poate avea loc:

a. Din iniţiativa solicitantului în baza art. 14 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. În acest sens, fermierii vor completa şi depune la centrele locale/judeţene/ale municipiului Bucureşti ale A.P.I.A. următoarele formulare: 1. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2013 – M1 (se pot schimba: cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă, codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată, suprafeţele subparcelelor declarate iniţial, păstrându-se însă totalul parcelei, numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de A.P.I.A. sau nu a fost supus controlului pe teren; parcelele pentru care se solicită un tip de pachet de agromediu – prevedere valabilă numai pentru primul an de angajament, suprafaţa unei parcele deja declarate, prin mărire. Această menţiune este valabilă pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 5, 6 şi 7.). Pentru culturile modificate, care implică prezentarea la A.P.I.A. a unor documente specifice în conformitate cu schemele pentru care solicită plata, acestea sunt prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţie (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare, întârzierea este sancţionată cu 1% pentru fiecare zi lucrătoare). 2. Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2013 – M2. Suprafeţele înscrise în M2 sunt justificate de documente doveditoare ale dreptului de utilizare conform art. 4 din Ordinul nr. 240/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Se pot adăuga una sau mai multe parcele individuale, declarată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale, inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele de dezvoltare rurală (ZMD, ZSD, ZDS, Agro – mediu). Se pot adăuga şi scheme şi/sau pachete. Pentru fermierii care solicită pentru prima dată agro – mediu sau LFA prin M2 se adaugă bifa de solicitare şi pachetele de agro – mediu. Fermierii care au deja bifa de solicitare şi doresc să acceseze pachetul pe o nouă parcelă depun M2, dar în acelaşi timp semnează pentru parcela nou adăugată un nou angajament pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în curs. Termenul – limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2013 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi conform art. 14 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. După această dată, fiecare zi lucrătoare de întârziere, până pe data de 10 iunie 2013 inclusiv, atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art. 23, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1122/2009. Începând cu 11 iunie 2013, cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile, suprafeţele adăugate/modificate fiind excluse de la plată pentru anul 2013, dar sunt primite şi înregistrate. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare, prin care solicită plată şi pentru PNDC 2 – 6 şi/sau/Schema de plată pentru orez/Schema de plată separată la zahăr trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin şi să prezinte în termenele prevăzute de legislaţie documentele aferente culturii respective şi/sau noii suprafeţe în conformitate cu schemele pentru care solicită plata. 3. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă, a pachetelor de agro – mediu de pe parcelă (retragere parţială de suprafeţe) – M3 conform art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înştiinţat cu privire la intenţia A.P.I.A. de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. Dacă în timpul campaniei, fermierul A cedează o parte din exploataţie prin vânzare, concesionare, arendare, etc. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro – mediu) fermierului B, până în data de 10 iunie 2013 inclusiv, fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2. 4. Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2013 – retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând, (se specifică clar motivul retragerii), mai puţin în situaţiile precizate la punctul 3. Dacă fermierul se afla sub angajament de agro – mediu este informat de consecinţele ce decurg din nerespectarea angajamentului asumat. 5. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii, fără a i se modifica CUI – ul – M4 – se depune de către fermier fără penalităţi în orice moment. 6. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2013 este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţiile de la punctul 3.
b. Din iniţiativa autorităţii. În acest caz, solicitantul este notificat de A.P.I.A. privind erorile/modificările din cerere pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.

Pentru toate modificările aduse cererii de plată se vor prezenta documente justificative care susţin aceste modificări.
Pentru mai multe informaţii, fermierii se pot adresa specialiştilor A.P.I.A. şi pot accesa ghidul informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă, Ghidul informativ pentru fermierii care au aplicat pentru măsurile de agro – mediu, Ghidul privind respectarea eco – condiţionalitaţii de către agricultori afişate pe site-ul www.apia.org.ro sau la centrele judeţene/locale APIA.

 


 

ANEXA la INSTRUCŢIUNI de completare a formularului de cerere

Tabel nr. 1

 

Denumire cultură

Cod

Schema de plată/măsura aplicabilă culturii

Denumire cultură

Cod

Schema de plată/măsura aplicabilă culturii

1. TEREN ARABIL – TA

 

 

I. TEREN ARABIL – TA

 

 

CEREALE PENTRU BOABE

 

 

CĂPŞUN

803

SAPS, CNDP 1, P5.2, P4
GRÂU COMUN

101

SAPS, CNDM, P5.1. P4, P7

CICOARE

805

SAPS. CNDP 1. P5.2, P4
GRÂU DUR

102

SAPS, CNDP 1, P5.1 ,P4, P7

FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE

400

SAPS, CNDP 1, P5.1.P4
TRITICALE

103

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4, P7

PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani)

450

SAPS, CNDP 1.P4
SECARĂ.

104

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4, P7

PLANTE DE NUTREŢ

451

SAPS, CNDP 1, P5.1.P4
ORZ

105

SAPS, CNDP 1, P5.1. P4, P7

LOT SEMINCER

500

SAPS, CNDP 1, P5.1.P4
ORZOAICĂ

106

SAPS, CNDM, P5.1, P4

ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL

550

SAPS. CNDP 1. P5.1.P4
OVAZ

107

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4

TEREN NECULTIVAT

870

SAPS.P4
PORUMB

103

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4, P7

TEREN SUB SERE ŞI SOLARII – CULTIVAT

971

SAPS, CNDP 1, P5.2 (pt. toate categoriile incluse la cod 351 şi ciuperci)
PORUMB ZAHARAT

109

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4, P7

TEREN SUB SERE ŞI SOLARII – NECULTIVAT

972

SAPS
SORG

110

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4

II. PAJIŞTE PERMANENTĂ – PP

 

 
OREZ

111

SAPS, CNDP 1, P5.1 PAJIŞTI PERMANENTE COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN

603

SAPS, P1, P1.2, P3.1, P3.2, P6
MEI

112

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4 PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE ÎN COMUN

604

SAPS, P1, P1.2, P3.1, P3.2, P6
HRIŞCĂ

113

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4 PAJIŞTI PERMANENTE COMUNALE UTILIZATE INDIVIDUAL

605

SAPS, P1, P1.2, P3.1, P3.2, P6
ALTE CEREALE PENTRU BOABE

114

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4 PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE INDIVIDUAL

606

SAPS, P1, P1.2, P3.1, P3.2, P6

 

  LIVADA TRADIŢIONALĂ UTILIZATĂ EXTENSIV

660

SAPS, P1, P1.2

PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE)

 

 

 

 
MAZĂRE PENTRU BOABE

151

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4

III. CULTURĂ PERMANENTĂ – CP

 

 
FASOLE PENTRU BOABE

152

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4

POMI FRUCTIFERI

 

 
LINTE

153

SAPS, CNDP 1, PS.1, P4 MERI

651

SAPS, P5.3
BOB

154

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4 PERI

652

SAPS, P5.3
LUPIN

155

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4 PRUNI

653

SAPS, P5.3
ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NĂUT)

156

SAPS, CNDP 1, PS.1, P4 CAIŞI ŞI ZARZĂRI

654

SAPS, P5.3

PLANTE INDUSTRIALE ŞI MEDICINALE

 

  PIERSICI

655

SAPS, P5.3
FLOAREA – SOARELUI

201

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4 CIREŞI ŞI VIŞINI

656

SAPS, P5.3
RAPITĂ

202

SAPS, CNDP 1, P5,1, P4, P7 GUTUI

657

SAPS, P5.3
SOIA

203

SAPS, CNDP 1, P5.1., P4 DUZI

653

SAPS, P5.3
IN PENTRU ULEI

204

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4 ALŢI POMI FRUCTIFERI

659

SAPS, P5.3
ALTE OLEAGINOASE

205

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4

CASTANI, NUCI, ALUNI şI ALTE SPECII ÎNRUDITE

 

 
IN PENTRU FIBRĂ

206

SAPS, CNDP 1, CNDP 2, P5.1, P4 CASTANI

701

SAPS, P5.3
CÂNEPA PENTRU FIBRĂ

207

SAPS, CNDP 1, CNDP 3, PS.1, P4 NUCI ŞI ALUNI

702

SAPS, P5.3
TUTUN

208

SAPS, CNDP 1, CNDP 4, P5.1, P4 ALTE SPECII

703

SAPS, P5.3
FENICUL

209

SAPS, CNDP 1, P5.5, P4

HAMEI

750

SAPS, CNDP 5
LEVĂNŢICĂ

210

SAPS, CNDP 1, P5.5, P4

 

 
MENTĂ

211

SAPS, CNDP 1 P5.5, P4

ARBUŞTI FRUCTIFERI

 

 
ANASON

212

SAPS, CNDP 1, P5.5, P4 ZMEUR

801

SAPS, P5.3
ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE

213

SAPS, CNDP 1, P5.5, P4 COACĂZ

802

SAPS, P5.3
ALTE PLANTE INDUSTRIALE

214

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4 ALŢI ARBUŞTI FRUCTIFERI

804

SAPS, P5.3
ARAHIDE

215

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4

PEPINIERE

 

 
MAC

216

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4 PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢII PORTALTOI

901

SAPS, P5.4
RICIN

217

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4 PEPINIERE POMICOLE

902

SAPS, P5.3
SUSAN

213

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4 PEPINIERE FORESTIERE

903

SAPS
ŞOFRĂNELUL

213

SAPS, CMDP 1, P5.1, P4 ALTE PEPINIERE

904.

SAPS

PLANTE TUBERCULIFERE

 

 

ALTE CULTURI PERMANENTE

 

 

CARTOFI TIMPURII

251

SAPS, CNDP 1, P5.2, P4 TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI

950

SAPS
CARTOFI SEMITEMPURII

252

SAPS, CNDP 1, P5.2, P4 TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII

951

SAPS
CARTOFI TÂRZII

253

SAPS, CNDP 1, P5.2, P4 TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE

952

SAPS
ALTE CULTURI DE CARTOFI

254

SAPS, CNDP 1, P5.2, P4 PLANTE ENERGETICE NONALIMENTARE (NONAGRICOLE)

953

SAPS
CARTOFI PENTRU SĂMÂNŢĂ

255

SAPS, CNDP 1, P5.2.P4

PLANTE RĂDĂCINOASE

 

 

IV. VIE

 

 

SFECLĂ DE ZAHĂR

301

SAPS, CNDP 1, CNDP 6, PSZ, P5.1, P4 VII PE ROD CU STRUGURI NOBILI PENTRU VIN

961

SAPS, P5.4
SFECLĂ FURAJERĂ

302

SAPS, CNDP 1, P5.1, P4 VII PE ROD CU STRUGURI DE MASĂ

9S2

SAPS, P5.4

LEGUME PROASPETE, PEPENI

 

  VII TINERE NEINTRATE PE ROD

983

SAPS, P5.4
LEGUME PROASPETE

351

SAPS, CNDP 1, P5.2, P4 VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN

964

SAPS, P5.4
PEPENI VERZI ŞI GALBENI

352

SAPS, CNDP 1, P5.2, P4 VII ÎNFIINŢATE PRIN PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE/RECONVERSIE

905

SAPS, P5.4
SUPRAFAŢĂ DEFRIŞATĂ PRIN PROGRAMUL DE PRIMĂ DE DEFRIŞARE

900

SAPS

Tabel nr. 2

 

PACHETELE DE AGROMEDIU

COD

PACHETELE DE AGROMEDIU

PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ

P 1

CULTURI AGRICOLE PE TERENURI ARABILE (INCLUSIV PLANTE DE NUTREŢ)
PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE

P 1.2

LEGUME (INCLUSIV CIUPERCI ŞI CARTOFI)
PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI 3.1 CREX CREX

P 3.1

LIVEZI
PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (3.2 LANIUS MINOR ŞI FALCO VESPERTINUS

P 3.2

VII
CULTURI VERZI

P 4

PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE
CULTURI AGRICOLE PE TERENURI ARABILE (inclusiv plante de nutreţ) – CULTURI VERZI

P 4.5.1

PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU FLUTURI – MACULINEA SP
LEGUME (INCLUSIV CIUPERCI ŞI CARTOFI) – CULTURI VERZI

P 4.5.2

TERENURI ARABILE IMPORTANTE CAZONE DE HRĂNIRE PENTRU GÂSCA CU GÂTUL ROŞU – BRANTA RUFICOLLIS

Tabel nr. 3

 

COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE ORGANIZARE

COD

TIP DE ORGANIZARE

01

REGII AUTONOME ŞI COMPANII NAŢIONALE

O5

UNITĂŢI DE INVAŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL

09

ALTE INSTITUŢII PUBLICE

02

SOC1ETĂŞI COMERCIALE CU PROFIL AGRICOL

06

UNITĂŢI DE CULT

10

ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII

03

SOCIETĂŢI AGRICOLE

07

PENITENCIARE

11

FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/PROPRIETATE IN COMUN (obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, cooperative, grupuri de producători etc. )

04

INSTITUTE, CENTRE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE

08

CONSILII LOCALE, CONSILII MUNICIPALE

12

ALTE FORME DE ORGANIZARE

Tabel nr. 4

 

COD

CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ

COD

CATEGORIE DE FOLOSINŢA pentru parcelele agricole pentru care NU SE SOLICITĂ SPRIJIN

TA

TEREN ARABIL

TA n

TEREN ARABIL

PP

PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢĂ)

PP n

PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢĂ)

CP

CULTURĂ PERMANENTĂ, LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE)

CP n

CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE)

VI

VIE

VI n

VIE

G

GRADINĂ

G n

GRADINĂ

* În cazul în care solicită plata naţională directă complementară pentru tutun (PNDC 4).