Archive for » ianuarie, 2013 «

default37Pe 26 ianuarie 2013, în seria L 26 a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, a fost publicată Directiva 2013/1/UE a Consiliului din 20 decembrie 2012 de modificare a Directivei 93/109/CE în ceea ce privește anumite norme de exercitare a dreptului de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți.
Rapoartele Comisiei din 12 decembrie 2006 şi 27 octombrie 2010 privind aplicarea directivei în cazul alegerilor din 2004 şi 2009, împreună cu reglementările din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (art. 20, 22) şi din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (art. 39 alin. 1) au stat la baza modificării şi completării Directivei 93/109/CE.
Prin art. 6 alin. 1 al Directivei 2013/1/UE, s-a stabilit că orice cetăţean al Uniunii cu reşedinţă într-un stat membru, dar fără să fie resortisant al acestuia, care a fost decăzut din dreptul de a fi ales printr-o hotărâre judecătorească individuală sau printr-o decizie administrativă supusă căilor de atac, va fi exclus de la exercitarea acestui drept în statul membru de reşedinţă în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European.
De asemenea, s-a mai stabilit obligaţia statului membru de reşedinţă de a verifica dacă cetăţenii Uniunii care şi-au exprimat dorinţa de a candida nu au fost decăzuţi din acel drept în statul membru de origine.

images36Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin.
Conform scrisorii 3712/12/ENV din 09.07.2012 primite de la Comisia Europeană s-a solicitat efectuarea unor modificări în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010.
Prin proiectul de lege propus, se transpune în mod corect şi complet prevederile Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin”
Obiectivul Directivei 2008/56/CE constă în stabilirea unui cadru legal pentru adoptarea măsurilor ce urmăresc protecţia şi menţinerea stării ecologice bune a mediului marin până în 2020. Prin această directivă se urmăreşte, ca la nivelul Uniunii Europene, să existe o strategie marină comună a statelor membre pentru protecţia şi conservarea mediului marin, în scopul utilizării durabile a ecosistemelor marine.
Astfel, prin Directiva 2008/56/CE fiecare stat membru al Uniunii Europene au obligaţia elaborării programelor de monitoring, a programelor de măsuri, care să permită realizarea sau menţinerea stării ecologice bune a ecosistemelor marine.

guvGuvernul a adoptat Ordonanţa pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
Prin această Ordonanţă, unele atribuţii ale Direcţiei regimului permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se redefinesc în felul următor: Directia este desemnată ca punct naţional de contact pentru funcţionalităţi aferente platformei informatice EUCARIS; Directia administrează componenţa naţională a platformei informatice EUCARIS.
Totodată, mai este stabilit că plata cotizaţiei privind utilizarea componentei naţionale a platformei EUCARIS se face de către Direcţia regim premise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din resursele alocate în acest scop de la bugetul de stat prin bugetul MAI.

legeOrdonanţa de Urgenţă pentru modificarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a fost discutată în şedinţa Guvernului României din 30 ianuarie 2013. Prin prezenta Ordonanţă de Urgenţă se modifică unele prevederi ale cadrului legal privind salarizarea şi alte drepturi salariale ale inspectorilor de integritate din cadrul ANI. Astfel, se stabileşte un salariu de bază brut lunar pentru funcţiile de specialitate din cadrul ANI, încât salarizarea să fie la un nivel corespunzator rolului, atribuţiilor şi statutului Agenţiei Naţionale de Integritate.

images2Rezumatul Avizului Autorităţii Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European  și al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 27 din 29 ianuarie 2013.
Simplificarea transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru a fost propusă printr-o propunere de regulament de Parlamentul European şi al Consiliului.
Propunerea urmăreşte facilitarea liberei circulaţii a mărfurilor în interiorul pieţei unice şi se referă la modalităţile de reînmatriculare a autovehiculelor, şi nu la procedura de înmatriculare iniţială.

invatamantComisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au verificat, în perioada 17 septembrie – 21 decembrie 2012, modul de aplicare a prevederilor legale privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru copiii preşcolari din gradiniţele de stat cu program normal şi elevii din învăţământul de stat primar şi gimnazial, precum şi implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli.
În cadrul acestui control au fost verificate 747 şcoli, 427 grădiniţe, 29 producători şi 15 distribuitori, şi s-a rezultat cu aplicarea  a 20 sancţiuni contravenţionale din care 10 amenzi contravenţionale şi 10 avertismente.
Enumerăm câteva abateri descoperite în urma verificărilor:
– neîncadrarea în data limită de consum reglementată sau inscripţionată;
– distribuirea de produse neconforme calitativ;
– nerespectarea graficului de livrare;
– nerespectarea condiţiilor de transport, depozitare şi păstrare;
– nerespectarea normelor de etichetare, marcare şi ambalare;
– lipsa documentelor de recepţie a produselor din cadrul programului
– întârzierea aplicării programului „cornul şi laptele”.

MSProiectul de ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 362 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii a fost inclus pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 30 ianuarie 2013. Acest proiect prevede acordarea din bugetul Ministerului Sănătaţii a fondurilor către societaţile aflate sub autoritatea MS pentru asigurarea continuităţii în aprovizionarea cu medicamente, în special pentru afecţiuni cronice.

MJPe site-ul Ministerului Justiţiei a fost publicată Procedura de selecţie a candidaturilor pentru poziţia de coordonator al Secretariatului Iniţiativei Regionale Anticorupţie (RAI). Astfel până la data de 8 februarie 2012, persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul şi o scrisoare de intenţie la adresele de e-mailanca.stroe@just.ro şi stanase@just.ro.
Grupul Coordonator va evalua calificările şi experienţa fiecărui candidat şi va selecta cel mai potrivit candidat pentru poziţia propusă. Expertul anticorupţie va fi numit pentru doi ani, cu posibilitatea prelungirii pentru aceeaşi perioadă, după aprobarea de către Comitetul Coordonator. Activitatea expertului anticorupţie se va desfăşura în cadrul Secretariatului RAI, la Sarajevo, în Bosnia şi Herţegovina.
Procedura de selecţie include şi calificările de care trebuie să dispună expertul anticorupţie dar şi ce elemente trebuie să conţină scrisoarea de intenţie.

default35Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr.1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit şi al Regulamentului (CE) nr.498/2007 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentul (CE) nr.1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit dar şi ţinându-se cont de situaţia financiară actuală care afectează potenţialii beneficiari ai Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013(POP) şi greutăţile pe care le întâmpină ei,  se propune proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană.

curtea constitutionalaÎn Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2013 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 1039 din 5 decembrie 2012 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie:
– Legea nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 22 decembrie 2011;
– art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, text abrogat, în prezent, prin articolul unic al Legii nr. 299/2011.
Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate, constatând că:
– Legea nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ansamblul său, este neconstituțională;
– prevederile art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt neconstituționale în măsura în care se interpretează în sensul că nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive şi irevocabile pronunțate de instanțele de recurs, cu încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei.